Yttertaket kräver underhåll

Yttertaket behöver underhållas och inspekteras regelbundet. Den mest påfrestande tiden för yttertaket är från hösten till våren och läckage upptäcks oftast i samband med höstregn och vinterslask.

Alla tak bör rengöras regelbundet. Samtidigt kontrollerar man snöhindrens och den övriga takutrustningens skick samt takrännornas lutning och fästen. Vatten som rinner genom stuprännorna leds bort från byggnaden till ett regnvattensystem, ett öppet dike eller terrängen på minst tre meters avstånd från byggnaden.

Läckage är ett tecken på reparationsbehov

Vatten som fryser skadar taket. Därför måste man säkerställa att takbrunnarna drar och inga pölar kan uppstå. Om snöarbeten har utförts på taket under vintern, är det möjligt att takmaterialet har skadats.

Reparationsbehov på yttertaket visar sig i regel som läckage. En vattenläcka kan vara lokal. Då räcker det med en relativt liten reparation runt brunnen. Hålen kan kanske lokaliseras genom att inspektera takmaterialet från vinden vid klart väder.

Ett långvarigt läckage orsakar alltid spår av rinnande vatten. Takunderlaget samlar upp vattnet och styr det mot takkanten, vilket innebär att det kan vara svårt att lokalisera läckagepunkterna.

Värmeisolering som hjälp

Det går att förhindra att vatten fryser vid takkanten när snön smälter. Metoderna är tillräcklig värmeisolering i vindsbjälklaget, lufttäthet samt en ventilationsspalt mellan yttertaket och vindsbjälklagets värmeisolering. Om problem uppstår utreder en sakkunnig reparationsbehovet och fastställer nödvändiga åtgärder utifrån utredningens resultat.

Ingen rostig plåt

Ett plåttak får inte rosta, utan måste målas tillräckligt ofta. Vid underhållsmålning är det viktigt att rengöra ytorna omsorgsfullt och välja rätt ytbeläggning.

Reparation och förnyelse av fogade plåttak ska utföras av en professionell plåtslagare. Läckor i profilplåttak orsakas ibland av lösa fästen, t.ex. skruvar och spik med gummibricka. Då ska de gamla fästena bytas ut till nya eller spännas.

Reparation enligt takmaterial

Plåttak med plastbeläggning kan underhållsmålas. Om ytbeläggningen har lossnat på ett stort område rekommenderas dock byte av hela takmaterialet.

Filttak av bitumen är ofta ett plant tak där regnvattnet avlägsnas via takbrunnar. Stenlagret har en jämn struktur och skyddar ofta filten, men ett filttak som har blivit skört måste förnyas med jämna mellanrum.

Det är inte särskilt svårt att byta söndriga tegel i ett tegeltak. När taktegel byts ut lönar det sig att göra en visuell granskning av underlagets och de underliggande träkonstruktionernas skick.

Vid takarbeten ska särskild vikt fästas vid arbetssäkerheten. Egentliga reparations- och underhållsarbeten på tak ska utföras av professionella inom branschen.

Publicerad 16-11-2016 kl. 15.58, uppdaterad 16-11-2016 kl. 15.58