Finansiering av stora grundliga renoveringar med hjälp av tillbyggnad

En stor del av Finlands byggnadsbestånd håller på att nå den tekniska reparationsåldern 40-50 år. Enbart reparationsbehovet för vatten- och avloppssystemen och fasaderna är utan motstycke i Finlands historia. Tillbyggnad är en möjlighet att finansiera en del av renoveringskostnaderna. Med hjälp av tillbyggnad kan man också förbättra byggnadens energieffektivitet, förtäta stadsstrukturen samt förbättra byggnadernas och områdets funktionalitet och utseende.

Genom att bygga fler bostäder av olika typ i ett område gör man invånarstrukturen mer mångsidig och lockar fler invånare till området. Detta kan öka närtjänsternas lönsamhet och mångsidighet.

Ur kommunens synvinkel medför kompletterande byggande eller tillbyggnad ekonomiska besparingar, eftersom samhällsstrukturen förtätas, utnyttjandet av den kommunala samhällstekniken blir effektivare och användningen av kollektivtrafik- och andra tjänster ökar. Samhället och naturen gynnas av att man inte behöver bygga ny infrastruktur och tjänster samt av att splittringen av samhällsstrukturen, som leder till ökade trafikutsläpp, kan fördröjas.

Tillbyggnad ökar byggnadens våningsyta antingen inne i byggnaden eller på utsidan. Till exempel i samband med omvandling av vinden till en bostadslägenhet är byggandet av en extra våning eller en hiss tillbyggnad. Kompletterande byggande inkluderar å sin sida även byggande på en tom tomt i ett redan bebyggt område.

Tillbyggnad och kompletterande byggande är en global utvecklingstrend. En tätare stadsstruktur förbrukar mindre energi, vilket innebär mindre miljöbelastning. I Finland har det byggts mycket rymligt: i en av våra tätorter bor det cirka 600 människor på ett kvadratkilometerstort område, då motsvarande siffror är 1 400 i Sverige och 3 000 i Norge.

Finlands samhällsstruktur är splittrad. I en splittrad stadsstruktur är trafikmängden större och användningen av infrastrukturen mer ineffektiv jämfört med i en tät stadsstruktur. Finland har som mål att före år 2050 minska koldioxidutsläppen med 80 procent jämfört med utsläppsnivån år 1990. Tillbyggnad kan bidra till att uppfylla målet, eftersom man i en tätare stadsstruktur till exempel lättare kan dra nytta av kollektivtrafik. Dessutom kan byggnadernas energieffektivitet förbättras i samband med tillbyggnad, och koldioxidutsläppen därigenom minskas.

Publicerad 17-11-2016 kl. 11.09, uppdaterad 17-11-2016 kl. 11.09