Tillbyggnadsprocessen

Innan en tillbyggnad kan inledas måste till exempel följande utredas omsorgsfullt:

  • uppfyller byggnaden de tekniska och övriga kraven med tanke på tillbyggnaden samt
  • finns det ett behov av nya eller större bostäder och
  • producerar tillbyggnaden någon vinst?


En konsekvens av tillbyggnad kan vara förändringar i behovet av skyddsrum samt förändringar i parkeringsarrangemangen och de gemensamma lokalernas tillräcklighet.

De bilplatser som angetts för en fastighet i detaljplanen och bygglovet skall anordnas i samband med byggandet. Om så bestäms i detaljplanen, kan kommunen anvisa och för fastighetens bruk upplåta behövliga bilplatser på skäligt avstånd. I detta fall uppbärs av fastighetsägaren en ersättning som motsvarar befrielsen från skyldigheten att anordna bilplatser enligt de grunder för avgifter som kommunen godkänt.

Parterna i ett tillbyggnadsprojekt är fastighetsägaren, invånarna, grannarna, kommunens planläggningsmyndigheter, byggnadstillsynsmyndigheterna, planerarna och byggfirmorna.

I regel kan ett bostadsaktiebolag inte fungera som byggherre, eftersom byggandet är sådan verksamhet som inte omfattas av bostadsaktiebolagets verksamhetsområde. Byggherreverksamhet är en affärsverksamhet som är förknippad med betydande risker, vilka ett bostadsaktiebolag inte kan bära ansvar för. Således får bolaget ekonomisk nytta av tillbyggnaden genom att sälja byggrätten till en utomstående aktör. I samband med försäljningen av byggrätten görs en riktad emission, där de medel som erhålls som teckningspris är en skattefri kapitalinvestering för bolaget.

I ett bostadsaktiebolag är bolagsstämman det beslutsfattande organet i samband med tillbyggnadsprojekt, eftersom det vid tillbyggnad är fråga om en osedvanlig och vittsyftande åtgärd för bolaget. Dessutom kan bostadsaktiebolagets bolagsordning innehålla bestämmelser med anknytning till beslutsfattandet, vilka måste följas. Före bolagsstämman kan styrelsen preliminärt utreda bolagets tillbyggnadsmöjligheter tillsammans med representanter för kommunen. Då det är fråga om tillbyggnad krävs det ofta flera bolagsstämmor och beslutsprocessen påverkas av flera olika faktorer, till exempel behovet av en planändring eller tillbyggnadens karaktär.

I regel fattar bolagsstämman med 2/3 majoritet beslut om försäljningen av den byggrätt som förutsätts för tillbyggnaden samt ändringen av bolagsordningen och aktieemissionen som försäljningen medför. Dessutom krävs det i vissa fall samtycke av alla, till exempel om de bilplatser aktieägarna förfogar över ska flyttas för att ge plats för en ny byggnad.

Grannarna har möjlighet att påverka ett tillbyggnadsprojekt i samband med ansökan om undantagslov eller ändringen av detaljplanen. Det är viktigt att vara öppen gentemot grannarna, eftersom deras motstånd i värsta fall kan fälla hela projektet. Tidpunkten för anlitande av en konsult är kritisk, eftersom en konsult som har anlitats för tidigt endast innebär kostnader om tillbyggnaden inte genomförs.

Publicerad 17-11-2016 kl. 11.11, uppdaterad 17-11-2016 kl. 11.11