Också köksrenoveringar ska anmälas

Köksrenoveringar kan till sin omfattning variera från enbart målning av inredning, apparater och ytor till en fullständig förnyelse av köket. En köksrenovering kräver i normala fall inget bygglov eller åtgärdstillstånd, men enligt lagen om bostadsaktiebolag, som trädde i kraft sommaren 2010, ska aktieägaren i förväg lämna en skriftlig anmälan till bostadsaktiebolaget om underhålls- och ändringsarbeten som utförs i bostaden. Utan skriftlig anmälan får endast målnings- och tapetseringsarbeten utföras.

Köksrenovering
 

Kökets ergonomi är central

 

Det mest väsentliga för kökets del är ergonomin (funktionernas placering samt inredningens och apparaternas höjd). Den viktigaste arbetsytan ska placeras mellan vattenkranen och spisen.

De mest använda apparaterna, till exempel diskmaskinen, kylskåpet, mikrovågsugnen och ugnen, ska finnas på en ergonomisk användningshöjd. Det är bra att beakta de grundläggande kraven med anknytning till funktionshinder genom att lämna ett avstånd på minst 1 300 mm mellan olika delar av köksinredningen och även reservera utrymme för arbete som utförs sittande.

Säkerheten kan förbättras genom att fixera spisen så att den inte kan välta samt välja en s.k. säkerhetsspis som har en funktion som gör det möjligt att helt bryta strömmen till spisen eller ställa in tidsbestämd avstängning. Under diskmaskinen bör man placera ett underlag som har en 100 mm hög kant baktill och på sidorna. På detta sätt kan man lätt upptäcka en vattenskada, då vattnet rinner ut på golvet på diskmaskinens framsida.

Övrigt att beakta

När köket förnyas är kökets funktion en central faktor. I början av planeringen bör man fundera över vilka olika saker man har för avsikt att göra i köket; hurdana matlagningsvanor har man och ska det finnas utrymme för att äta i köket. Andra viktiga utgångspunkter som påverkar planeringen är den nuvarande placeringen av ventilationskanaler, element och vattenkranar.

Välj energieffektiva köksmaskiner

När köksmaskinerna förnyas är det viktigt att välja energieffektiva maskiner som har lämplig storlek med tanke på användningsbehovet. Energimärkningen A tilldelas de apparater som förbrukar minst energi, märkningen G indikerar en storförbrukare av energi.

Av de totala kostnaderna för hushållsel står kylskåpen, frysarna och andra kylapparater för cirka 20-30 procent, vilket innebär att i synnerhet dessa apparaters energiklassificering är viktig. Små kyl- och frysskåp förbrukar proportionellt sett mer energi än stora. En kylanordning som har integrerats i inredningen förbrukar för sin del mer energi än en fritt placerad anordning.

När diskmaskin väljs ska man fästa vikt vid maskinens vattenförbrukning samt disk- och sköljvattnets temperatur. Räknat per servis förbrukar stora maskiner mindre el och vatten än små maskiner.

En varmluftsugn är mer ekonomisk än en ugn med övre och undre värme, eftersom den inte behöver värmas i förväg. Dessutom kräver en varmluftsugn 20 grader lägre temperatur än en ugn med övre och undre värme och man kan grädda 2-3 plåtar åt gången i en varmluftsugn. I fråga om elspisar är sättet att använda spisen den faktor som har störst inverkan på energiförbrukningen. Spisens egenskaper har inte lika stor inverkan.

Observera köksmaskinernas placering

Enligt undersökningar genomförda av Työtehoseura har luftcirkulationen i anordningar för kylförvaring avsevärd betydelse för anordningarnas prestationsförmåga och energiförbrukning. En kylanordning ska placeras så att den inte står bredvid ett värmeelement, en spis, en ugn, en diskmaskin eller en annan anordning som producerar värme och inte heller utsätts för solljus. Ett utrymme för luftcirkulation enligt bruksanvisningen ska lämnas runt anordningen. Om luftcirkulationsgallren täcks över, ökar kylanordningens elförbrukning väsentligt. Dessutom leder en för hög temperatur runt kompressorn till att kompressorns funktion försämras och livslängden förkortas.

Cirka en fjärdedel av det vatten som förbrukas av hushållen förbrukas i köket. Vattenförbrukningen kan minskas inte bara genom förbrukningsvanor, utan också genom valet av vattenarmaturer. Kranens ekofunktion minskar flödet inom normgränserna och användaren behöver inte pruta på bekvämligheten. Med hjälp av beröringsfria kranar, som är dyrare än vanliga kranar, kan onödig vattenförbrukning elimineras; vattnet rinner bara så länge som det behövs. Man kan inte heller glömma att stänga kranen och förbrukar inte tid och vatten när man försöker hitta rätt temperatur.

Andra sätt att spara energi

I vissa bostäder kan det vara möjligt att placera ett traditionellt svalskåp. Det bör placeras i kökets omedelbara närhet, helst vid den norra väggen. Det är bra om skåpet är värmeisolerat, har gallerhyllor och är utrustat med en termostatstyrd ventil i väggen.

I ett radhusbolag kan det vara möjligt att bygga en jordkällare. Den är särskilt användbar i samband med trädgårdsodling eller när man köper stora mängder livsmedel direkt från odlaren. En källare kan också vara gemensam för flera familjer (olika avdelningar för varje familj), och blir då förmånligare att genomföra.

Energiförbrukningen kan också påverkas med hjälp av rätt belysning och valet av lamptyper.

Det lönar sig inte att förnya allt

Det är inte alltid nödvändigt att förnya allt ens vid en mycket grundlig renovering. Till exempel består köksskåp tillverkade före 1940-talet ofta av massivt trä och är mycket mer hållbara än moderna skåp med cellkonstruktion. Det lönar sig alltid att renovera sådana skåp så långt det är möjligt. Också när man skaffar ny köksinredning lönar det sig att fästa uppmärksamhet vid materialets hållbarhet och reparationsmöjligheterna.

Ordentliga utrymmen för sopsortering

Antalet avfallskärl och behovet av avfallskärl påverkas av hur fastighetens avfallshantering har ordnats. Vanligen ska det finnas olika sorteringskärl i köket för blandavfall, bioavfall, returkartong, returpapper och energiavfall. Behållare för insamling av glas och metall samt farligt avfall kan också placeras någon annanstans än i köket.

Publicerad 17-11-2016 kl. 10.37, uppdaterad 02-12-2016 kl. 10.02