Omsorgsfulla förberedelse inför ett reparationsprojekt

Husmålning
 

Genom regelbundna inspektioner och behovsbaserat underhåll av småhusets ytkonstruktioner och tekniska system kan man avsevärt minska skadorna och det omedelbara reparationsbehovet. Alla konstruktioner når dock reparationsåldern i något skede. Det ingår i ändamålsenlig hushantering att underhållsreparationer planeras och genomförs långsiktigt utifrån husets servicebok och reparationsplan, så att man i god tid kan förbereda sig ekonomiskt på reparationerna. Samma gäller grundliga förbättringar som gör huset mer beboeligt.

Gemensamt för alla reparationsprojekt är att det lönar sig att förbereda sig på dem noggrant, och vid behov ta hjälp av experter. Om förhandsutredningarna med anknytning till reparationerna, till exempel bedömningen eller granskningen av byggnadens skick eller energisynen, har genomförts ordentligt borde reparationsprojektet förlöpa smidigt och utan överraskningar. Det finns färdiga avtalsmodeller för såväl förhandsutredningarna och den egentliga planeringen som övervakningen och genomförandet. Det lönar sig att genast i början av reparationsprojektet kontakta den lokala byggnadstillsynsmyndigheten för att utreda om det krävs tillstånd för projektet och vilka övriga ramvillkor myndigheterna ställer på projektet.

I samband med underhållsreparationer, till exempel förnyelse av fasadmaterial, är det vettigt att överväga möjligheten att förbättra husets energieffektivitet. På samma sätt lönar det sig att i samband med en inomhusrenovering fundera över om inomhusluftens kvalitet eller husets tillgänglighet kunde förbättras.

Det är motiverat ur både material- och kostnadssynvinkel att använda sig av sparande reparationsmetoder och undvika rivning av användbara byggnadsdelar. Om man genomför reparationer på egen hand, ska man se till att konstruktionernas fysikaliska funktion bibehålls. Det är önskvärt att anlita en sakkunnig planerare. Det är också av största vikt att ombesörja arbetssäkerheten.

DI Petri Mattila, ledande sakkunnig Erkki Santala och arkitekt Anneli Lyytikkä har deltagit i skrivandet av detta avsnitt.

Publicerad 18-11-2016 kl. 8.46, uppdaterad 18-11-2016 kl. 8.46
Ämne: