Välj system enligt plats och behov

Även om det finns skäl att anlita en sakkunnig för att upprätta planen för avloppsvattensystemet, bör fastighetsägaren känna till de viktigaste faktorerna som påverkar valet av metod. Hushållsavloppsvattenförordningen förutsätter inte att någon viss metod används, utan det viktigaste är att miljöskyddskraven uppfylls. Förutom kraven i förordningen kan det hända att kommunen har fastställt kommunspecifika krav som i regel grundar sig på fastighetens placering i samhällsstrukturen samt grund- och ytvattenförhållandena.

Faktorer som påverkar lösningen

Faktorer som har en inverkan är tomtens och byggnadens storlek och användningssätt, grannarnas placering, fastighetens och grannarnas vattenanskaffningssätt, tomtens terrängformer och jordgrundens kvalitet, trafikförhållandena samt förekomsten av grundvatten på tomten och i närområdena. Dessutom behöver man i valet av metod beakta de krav som underhållet av olika metoder och anläggningar ställer, redan befintlig avloppsvattenutrustning och befintliga konstruktioner samt möjligheterna att utnyttja dessa, slutförvaringsmöjligheterna för det slam som bildas etc.

I början av planeringen ska kommunen kontaktas för att utreda lokala krav. Kommunerna kan genom miljöskyddsbestämmelser anvisa områden där strängare krav än de som ingår i hushållsavloppsvattenförordningen tillämpas. Till exempel i viktiga grundvattenområden och i närheten av stränderna vid vattendrag kan valet av metoder vara föremål för strikta begränsningar.

Publicerad 18-11-2016 kl. 10.16, uppdaterad 18-11-2016 kl. 10.16
Ämne: