Materialeffektivitet och avfallshantering

Reparationsbyggande och framför allt rivning i samband med reparationsbyggande producerar idag största delen av avfallet från husbyggandet. Mängden avfall som uppstår vid reparationer ökar dessutom ständigt. Det finns skäl att undvika att onödigt byggavfall uppstår under ett reparationsprojekt både med tanke på miljön och med tanke på fastighetsägarens ekonomi. Å andra sidan, om man är tvungen att riva, ska man se till att rivningsmaterialet sorteras och återvinns på vederbörligt sätt så att det kan utnyttjas i framtiden. Dessa är huvudprinciperna för materialeffektiva reparationer.

Med tanke på materialeffektiviteten bör en renovering genomföras först när det faktiskt finns ett renoveringsbehov. Det lönar sig inte att förnya användbara byggnadsdelar som är i gott skick enbart för att modet förändras. Det är viktigt att satsa på planeringen och byggarbetarnas yrkesskicklighet.

Rivningsmaterial

I samband med sparande byggande fäster man vikt vid bevarandet av byggnadsarvsvärden samt reparationsbyggandets miljökonsekvenser och ekonomiskhet med beaktande av material- och energieffektiviteten. Med arbetsplatsens materialeffektivitet avses de åtgärder som vidtas för att förebygga materialsvinn, dvs. avfallsmängden minskas.

I materialeffektiviteten ingår det även att man för användbara byggnadsdelar och material till en återvinningscentral för byggnadsmaterial. På internet finns det handelsplatser för begagnade byggvaror, där man också kan hitta begagnat byggnadsmaterial i gott skick som man själv behöver. Om man utnyttjar återvinningscentraler och handelsplatser på nätet vid en renovering, minskar kostnaderna för materialanskaffningar och avfallshantering.

Publicerad 18-11-2016 kl. 10.21, uppdaterad 18-11-2016 kl. 10.21
Ämne: