Projektering av reparationsprojekt

Husreparation
 

Ett reparationsprojekt i ett småhus är i bästa fall en del av den långsiktiga reparationsplanen. Då har projektet redan avgränsats i grova drag. Under beredningen av projektet tar man mer noggrant ställning till reparationsarbetets omfattning, tidtabell och organisering. I synnerhet om avsikten är att förändra den befintliga situationen, lönar det sig att redan i planeringsskedet förlita sig på en expert. Samtidigt ska man kontakta den lokala byggnadstillsynsmyndigheten för att utreda om åtgärden förutsätter en tillståndsansökan och vilka ramvillkor som är förknippade med åtgärden.

Innan den egentliga reparationsplaneringen inleds görs nödvändiga utredningar av till exempel konstruktionernas skick (bl.a. vid en fuktskada) eller energieffektivitet. När man planerar underhållsreparationer lönar det sig att fundera över om man samtidigt kunde förbättra byggnadens kvalitet. Till exempel kan det i samband med en förnyelse av fasadpanelen vara ändamålsenligt att förbättra väggens värmeisolering eller reparera fönstren. I samband med en inomhusrenovering kan man för sin del förbättra insidans tillgänglighet eller inomhusluftens kvalitet. Å andra sidan ska man beakta särdragen förknippade med byggnadens funktionsmässiga ramvillkor och utseende.    

Organiseringen av reparationen är i hög grad beroende av själva åtgärden och projektgenomförarens egna förmågor. Det rekommenderas alltid att en sakkunnig anlitas. När man förlitar sig på utomstående hjälp ska man emellertid entydigt och skriftligt avtala om uppgifter och ansvar, tidtabeller och kostnader med anknytning till genomförandet av reparationen.

Publicerad 18-11-2016 kl. 8.52, uppdaterad 18-11-2016 kl. 8.52
Ämne: