Elarbeten i småhus

Elutrustningen i ett småhus som genomgår en grundlig renovering är i regel tiotals år gammal och därför inte längre uppdaterad. Det finns ofta för få eluttag och dessutom kan hela elsystemet bli överbelastat. En elsanering inkluderar i regel en förbättring av utrustningsnivån och arbetet inleds med en elplan upprättad av en sakkunnig. Under arbetets gång ska man också komma ihåg att dokumentera eventuella ändringar som görs i planen.

Huvudcentralen och gruppcentralen för el kan behöva förnyas. El- och telearbeten omfattar också till exempel förnyande av gruppledningar samt fast kabeldragning enligt standarden för allmän kabeldragning och kabeldragning som krävs för ett stjärnformigt centralantennät. Dessutom kan till exempel det gradvisa förbudet av glödlampor leda till ändringar i belysningen.

Jordfelsskydd är obligatoriskt

Elarbeten
 

Enligt elsäkerhetsföreskrifterna, som förnyades i slutet av 2007, ska alla nya eluttag utrustas med jordfelsskydd. I våtrum lönar det sig absolut att skydda eluttagen med jordfelsskydd också i gamla hus. I gamla fastigheter kan man också använda eluttag utrustade med jordfelsbrytare.

När man väljer belysning till badrummet måste man försäkra sig om att lamporna är jordade och avsedda för våtrum. Belysning får inte installeras för nära duschen. Belysningen i toaletten kan utrustas med rörelsesensor, så att den tänds automatiskt när man kommer in i rummet och släcks när man går ut.

Arbetet utförs av en auktoriserad entreprenör

Alla elinstallationer utförs i enlighet med lågspänningsstandarden. Apparater och komponenter utrustade med en CE-märkning som uppfyller Finlands elsäkerhetsföreskrifter väljs ut för arbetet. Elinstallationerna utförs av en entreprenör som har auktoriserats av Säkerhets- och kemikalieverket Tukes.

Också små elarbeten kan innebära en risk för elstötar eller eldsvåda. Om man alltså inte är helt säker på vad man håller på med, finns det skäl att anlita en sakkunnig inom elbranschen.
Elarbeten som utförs på egen hand kan vara:

  • Löstagning av locket till spänningsfria eluttag och brytare till exempel vid målning eller tapetsering samt byte av lock som har gått sönder.
  • Installation av system med skyddsspänning enligt tillverkarens eller leverantörens anvisningar. Sådana system kan vara solpaneler, halogenbelysning eller andra dylika system.
  • Byte av en vanlig proppsäkring.
  • Byte av enfasig kopplingsledning och stickkontakt i en elapparat som har gått sönder.
     

Integrering av ledningar kan kräva byggnadstekniska arbeten såsom pikning och utjämning och möjligen också byggande av ett undertak. Ledningsarbeten som utförs som ytinstallationer är enkla, men slutresultatet är inte lika finslipat. Då arbetet vid en rörsanering i regel begränsas till våtrummen och köket, sträcker sig en omfattande elsanering till alla utrymmen i fastigheten. Detta ska man komma ihåg till exempel när man skyddar golv och lösöre.

Publicerad 18-11-2016 kl. 9.23, uppdaterad 18-11-2016 kl. 9.23
Ämne: