Ett tillgängligt hus gör det lättare att bo hemma

Ett tillgängligt hus gör det lättare att bo hemma

Bostadens funktion och flexibilitet i olika livssituationer har anknytning till boendets tillgänglighet. Varför ska man behöva flytta från sitt hem när livssituationen förändras eller man blir äldre? Funktionen förbättras när onödiga nivåskillnader avlägsnas, en hiss eller svagt sluttande ramp byggs i anslutning till trapporna, trösklar saknas och dörrarna är breda. En förbättring av tillgängligheten ökar inte nödvändigtvis kostnaderna för bostaden, om förbättringen beaktas redan när bostaden eller reparationen planeras.

Tillgänglighet är kvalitet

 

Tillgänglighet är livskvalitet i alla livssituationer. En bostadsbyggnad ska vara trygg, hälsosam och beboelig. I boendet ingår bl.a. att sova, laga mat och äta, sköta sin personliga hygien och ha ett socialt umgänge. Dessa basfunktioner i boende bör vara så smidiga som möjligt oberoende av invånarens eller gästernas funktionsförmåga. Också små saker gör hemmet tillgängligt. Ett tillgängligt och fungerande hem är också estetiskt och hemtrevligt om det har planerats på rätt sätt.

Tillgänglighet stöder livscykeltänkandet

En småhusbyggare genomför byggprojektet utifrån de behov som finns vid tidpunkten för byggandet. I planeringen av huset lönar det sig emellertid att fundera över både människans livscykel och husets livscykel. I livscykeltänkandet ingår det att man ska kunna bo i huset vare sig man är spädbarn eller farfar och oberoende av funktionsförmågan. Under husets livscykel kan väldigt många olika hushåll hinna bo i huset.

Tillgänglighet kan omfatta antingen grundläggande lösningar eller detaljer. En rörelsehindrad person kan inte använda alla utrymmen i ett egnahemshus med två våningar om huset saknar hiss eller lyftanordning. I sådana fall bör en s.k. överlevnadsvåning genomföras på den första våningen, dvs. alla utrymmen som man behöver i det dagliga livet ska finnas på första våningen (toalett, tvättrum, kök, vardagsrum och sovrum). Till exempel i ett frontmannahus måste man ofta bygga nya tvättrum på bostadsvåningen när invånarna blir äldre.

Alla har nytta av tillgänglighet

Tillgänglighet är ingen nackdel för någon, utan alla vinner på tillgänglighet. Visserligen har vissa större nytta av tillgänglighet, och för andra är det en nödvändighet. Flyttlass, resväskor med hjul, tunga saker att bära, barnvagnar, olyckor och rörelsehjälpmedel är typiska saker som gör att man uppskattar tillgänglighet.

Om det är fråga om ett egnahemshus är det viktigt att man kan kommer in obehindrat genom dörren och farstun samt att man lätt kan öppna dörren. När ingången planeras är en tumregel att huvudinfarten och huvudingången ska planeras och genomföras på ett tillgängligt sätt.

På grund av byggbestämmelserna är det i regel en nivåskillnad mellan inomhuslokalerna och gården. I gamla hus kan denna nivåskillnad vara så stor som en meter. Lösningen har ofta gjorts för att undvika fuktskador, men samtidigt innebär den att trappor måste byggas. Små nivåskillnader kan elimineras vid ingångarna genom att modifiera terrängen. Om skillnaderna är större måste man dessutom förlita sig på ramper.

Det kan också finnas nivåskillnader inomhus. Till exempel ligger tvättrummens golv ofta på en högre nivå än de övriga golven och på grund av den nödvändiga lutningen är nivåskillnaden störst just vid dörren. Man kan emellertid minimera dessa nivåskillnader genom god planering och ett bra genomförande. Dörröppningarna är ofta för smala för att man ska kunna ta sig igenom dem med ett rörelsehjälpmedel. Om dörrhandtagen är väldigt tjocka leder det också till en minskning av dörrens fria bredd. I synnerhet ytterdörren kan vara för tung att öppna när krafterna av någon orsak har minskat.

Tillgänglighet innebär säkerhet

De övre skåpen är ofta för högt upp och inredningen har av tradition inte planerats så att den är anpassad för rörelsehindrade. Ordentliga, stabila kökspallar är nödvändiga, men samtidigt borde man se till att man kan ta tag i något på ett säkert sätt när man klättrar. Det kan också vara svårt och till och med farligt att öppna fönstren om fönstren och öppningsmekanismerna sitter väldigt högt upp.

Genom rät planering av belysning och färger kan miljön göras mer lättöverskådlig och samtidigt säkrare. Man kan göra det lättare för människor med nedsatt syn och/eller begränsat synfält att röra sig i den byggda miljön genom att använda tillräckliga kontraster samt högklassig färgsättning och belysning. Stabila och tillräckligt långa ledstänger gör det lättare och tryggare att röra sig i trappor och på ramper.

Tillgänglighet är inte en motsats till det estetiska. När man kommer ihåg det, kan ett småhus göras välfungerande och snyggt. Det kräver visserligen en bra planerare och det är alltid den som inleder ett byggprojekt som ansvarar för att byggprojektet överensstämmelser med föreskrifterna.

Arkitekt Kirsti Pesola och renoveringsrådgivningschef Jukka Laakso från Centralförbundet för de gamlas väl har deltagit i skrivandet av detta avsnitt.

Publicerad 21-11-2016 kl. 8.11, uppdaterad 21-11-2016 kl. 8.14
Ämne: