Ingången är nyckeln till husets tillgänglighet

Ingången

Det är viktigt att man kan ta sig smidigt och obehindrat från gården till ytterdörren, enkelt öppna dörren och utan besvär komma in genom dörren och farstun. När byggnadens ingång planeras är en tumregel att huvudinfarten och huvudingången ska planeras och genomföras på ett tillgängligt sätt. Om det är en betydande nivåskillnad mellan gården och husets huvudingång kan det beroende på byggnadsplatsens terräng vara mer naturligt att genomföra en tillgänglig ingång på en annan plats än vid huvudingången i samband med reparationsbyggande. Då kan det till exempel vara fråga om en ingång via klädvårdsrummet eller vardagsrummets altan.

Småhus har i regel byggts högre upp än den omgivande markytan och redan detta utgångsläge gör genomförandet av en tillgänglig ingång till en utmaning. Det är ofta bra om huset står på högre mark än omgivningen på grund av fukt samt regn- och smältvatten, men man bör ändå beakta faktorer med anknytning till tillgänglighet. När huset också får en källarvåning, hålls fukten i varje fall utanför huset på något annat sätt än genom en nivåskillnad mellan markytan och bostadsvåningens golv. Bristen på tillgänglighet i moderna hus beror i regel på obetänksamhet. Man ser inte en eller två trappsteg som ett problem - innan de blir ett problem.

Modifiering av markytan

Även om huset har byggts högre upp än markytan, innebär det inte att huset inte kan göras tillgängligt i samband med en grundlig renovering. Markytan kan formas på ett skickligt sätt så att gångvägarna saknar hinder och är bekväma att gå på. Marken vid ingångarna kan höjas även om den övriga gården är lägre. Om dessa upphöjda ställen dessutom skyddas med takskägg eller tak, undviker man problem som förorsakas av snö och vatten.

Trappor och ramper

Om det finns trappsteg vid ingången bör också en ramp byggas bredvid trappan. Rampen får absolut inte vara för brant, utan man bör alltid sträva efter en lutning på högst 5 procent.

Om en lutning på maximalt 5 procent används, innebär en höjdskillnad på 30 cm att rampen måste vara sex meter lång. Om rampen utrustas med ett bra tak och/eller ett avisningssystem kan till och med 8 procents lutning användas. Också i sådana fall blir rampens längd 3,75 meter. Man bör alltid sträva efter att utrusta trappor och ramper med tak.

Trappor och ramper ska alltid ha stadiga och enhetliga ledstänger på båda sidorna. Ledstången ska utformas så att man får ett bra och stadigt grepp om den.

Lyftanordningar

Ingången kan också vid behov utrustas med en lyftanordning. Idag finns det lyftanordningar också för utomhusbruk och deras utseende kan anpassas efter byggnaden och omgivningen.

Till exempel är nivåskillnaderna så stora vid vissa gamla frontmannahus att det helt enkelt inte går att använda ramper. Situationen kan lösas med en lyftanordning som installeras bredvid trappan.

Egenskaper för en tillgänglig ingång

Precis på samma sätt som en planerare reserverar tillräckligt med utrymme för en säng, ska tillräckligt mycket utrymme reserveras också för en ingång. Annars fungerar det inte. Följande faktorer bör beaktas redan i början av planeringen, vare sig det är fråga om planering av en ny byggnad eller grundlig renovering av en gammal byggnad.

Terrasser

Väldigt ofta finns det olika typer av terrasskonstruktioner vid husens ingångar, och terrasserna kan till och med ha flera olika nivåer. Det finns ingen orsak till att dessa terrasskonstruktioner skulle behöva vara på en betydligt lägre nivå än bostadens golvyta. Senast i samband med en grundlig renovering av huset kan man antingen bygga en helt ny terrass eller bygga om den befintliga terrassen så att hela terrassen hamnar på i stort sett samma nivå som bostadsytornas golv. Det är mycket lättare att bygga en bra trappa med en ramp eller lift bredvid än att bygga flera olika trappor.

Med hjälp av bra planeringslösningar kan man förhindra att vatten kommer in i huset - det finns ju oftast springor mellan terrassplankorna. Terrassen kan till exempel byggas runt hela huset och breda takskägg eller tak förebygger vatten- och snöproblem. Det viktigaste är att markytan lutar bort från huset utanför takskäggen och taken.

Publicerad 21-11-2016 kl. 8.18, uppdaterad 21-11-2016 kl. 8.18
Ämne: