Sammanlagt 100 miljoner euro kan beviljas i energiunderstöd för bostadshus åren 2020–2022

Pressmeddelande 19-12-2019 kl. 14.25

Statsrådet har utfärdat en förordning om energiunderstöd för bostadshus. Understöd kan beviljas för reparationsprojekt som leder till att energiprestandan i bostadshus förbättras. Sammanlagt 20 miljoner euro kan beviljas under 2020 och 40 miljoner euro per år under 2021–2022.

”Energiunderstöden är en viktig klimatgärning. Tack vare dem kommer allt fler att ha ekonomisk möjlighet att förbättra energiprestandan i det egna hemmet och på så sätt minska utsläppen från boende. Varje byggnad som renoveras så att den blir mycket energieffektiv utgör ett steg närmare ett klimatneutralt Finland 2035", säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Understöd kan sökas av höghus- och radhusbolag, av sammanslutningar som äger hyresbostäder och bostadsrättsbostäder som finansierats med statligt stöd när dessa beviljas räntestödslån för ombyggnad samt av ägare till egnahemshus, parhus och kedjehus. Understöd kan beviljas för byggnader av olika ålder. Stödet är inte inkomstbundet.

Understöden beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). Understöd kan sökas hos ARA från och med den 2 januari 2020. Understöd kan beviljas för sådana planeringskostnader för reparationsprojekt som uppkommit från och med den 1 oktober 2019 samt för genomförandekostnader som uppkommit från och med den 1 januari 2020.

Understöd kan beviljas till ett belopp av flera tusen euro per bostad

Understöd beviljas för sådana kostnader för reparationsprojekt som hänför sig till förbättring av energiprestandan, effektivisering av energianvändningen, förbättring av förhållandena avseende inomhusklimatet samt reglering, balans och styrning av systemet samt en åtgärd som säkerställer att systemet fungerar korrekt.

För att understöd ska kunna beviljas måste reparationsprojektet förbättra byggnadens energiprestanda mer än vad som normalt förutsätts i samband med en renovering. I förordningen anges de nivåer som krävs för att understöd ska kunna beviljas. Understödstagaren ska genom ett energicertifikat kunna visa att energiprestandan har förbättrats.

Ett höghus eller radhus som renoveras så att det blir minst 20 procent mer energieffektivt än vad de gällande bestämmelserna förutsätter kan få understöd till ett belopp som motsvarar uppemot 4 000 euro per bostad. Motsvarande understöd kan beviljas för egnahemshus eller parhus som renoveras så att de blir minst 30 procent mer energieffektiva än vad de gällande bestämmelserna förutsätter. Understöd kan beviljas till ett belopp av upp till 6 000 euro per bostad, när byggnaden renoveras så att den blir en nära-nollenergibyggnad.

Understöd beviljas dock för högst 50 procent av de faktiska kostnader som ARA har godkänt i sitt understödsbeslut. ARA bedömer för varje enskilt projekt vilken del av kostnaderna för reparationsarbetet som kan berättiga till stöd. Till godtagbara kostnader räknas planerings-, arbets- och byggkostnader inklusive mervärdesskatt.

Understöd för olika lösningar som förbättrar energiprestandan

Understöd kan beviljas till exempel för reparationsarbeten som utförs för att man ska kunna frångå oljeuppvärmning, för förbättring av byggnadens isolering eller för lösningar som förbättrar efterfrågeflexibiliteten i energianvändningen. Understöd kan alltså också beviljas för åtgärder vars effekt inte framgår av energicertifikatet, men som exempelvis effektiviserar energianvändningen. Resultatet av hela reparationsprojektet ska dock uppfylla det villkor som gäller för att understöd ska kunna beviljas, alltså att hela byggnadens energiprestanda förbättras.

I många fall krävs det flera olika åtgärder för att byggnadens energiprestanda ska förbättras i den grad att understöd kan beviljas.

Hur mycket energiprestandan förbättras beräknas genom att man jämför energiprestandan efter reparationsprojektet med den nivå som gällde vid tidpunkten för när byggnaden uppfördes eller när användningsändamålet senast ändrades. Beräkningen görs genom jämförelse av de E-tal som beskriver energiprestandan. Tidigare förbättringar av energiprestandan kan tas i beaktande, men för dessa beviljas inget understöd. En anvisning som kan fungera som stöd i beräkningen kommer att ges ut före ingången av 2020.

Den som ansöker om understöd ska lägga fram en plan som undertecknats av en yrkesutbildad person inom byggbranschen och en kostnadskalkyl över de åtgärder som ska förbättra byggnadens energiprestanda åtminstone till den nivå som förutsätts för understöd.

Understödet betalas när reparationsarbetet har slutförts och förbättringen av byggnadens energiprestanda har påvisats för ARA genom ett energicertifikat. Om energiprestandan inte förbättras enligt planerna eller om förbättringen inte påvisas genom ett energicertifikat, kan ARA inte betala ut understödet även om det ursprungligen hade kunnat beviljas.

I förordningen om energiunderstöd för bostadshus tas det inte ställning till huruvida hushållsavdrag kan beviljas. Enligt Skatteförvaltningen kan det inte beviljas både hushållsavdrag och energiunderstöd för ett och samma reparationsprojekt, detta i enlighet med 127 a § i inkomstskattelagen. Närmare information om hushållsavdraget fås av Skatteförvaltningen.

Mer information:

ARA:s telefonrådgivning om understödet från och med den 2 januari:

Privatpersoner tfn 0295 250 818
Sammanslutningar tfn 0295 250 918

Ytterligare information om statsrådets förordning om energiunderstöd för bostadshus:

Jyrki Kauppinen, byggnadsråd, tfn 0295 250 122, jyrki.kauppinen@ym.fi

Timo Juurikkala, ministerns specialmedarbetare, tfn 040 555 4013, timo.juurikkala@ym.fi

Mediernas frågor om ansökan om understöd besvaras av följande personer vid ARA:

Heli Huuhka, biträdande direktör, tfn 0295 250 820

Kimmo Huovinen, planeringschef, tfn 0295 250 822


Utgivare: