FRESHABIT LIFE IP - Österbottens åar

Projektet FRESHABIT LIFE IP - Österbottens åar är ett vattenrestaureringsprojekt som koordineras av NTM-centralen i Södra Österbotten. I projektet ingår tre avrinningsområden, Esse å och Lappfjärds å-Storå samt källflödena i Karvianjoki ås källområden.

Delprojektet hör till det nationella projektet FRESHABIT Life IP, som omfattar sammanlagt 8 avrinningsområden runt om i Finland. Syftet med projektet är att förbättra avrinningsormådenas ekologiska status och skydd, utveckla nya miljörestaurerings- och uppföljningsmetoder, främja hållbart nyttjande av vattenresurserna och samarbetet i området, förena olika skyddsmål samt att ta fram verktyg för genomföringen av PAF i Finland. Projektet inleddes i början av år 2016 och fortsätter till år 2022.

Esse å

I Esse å omfattar åtgärderna bl.a.

 • kartläggning och uppfödning av flodpärlmusslor,
 • ett naturvårdsprojekt för ekonomiskogar samt,
 • iståndsättning av fågelvattnen i Jokisuunlahti.
Raakku
Kartläggning av flodpärlmusslor i Esse å (2016) © Foto: Jukka Pakkala

Lappfjärds å-Storå

I Lappfjärds å-Storå omfattar åtgärderna:

 • iståndsättning av dammområdet i Villamo,
 • restaurering av rinnande vatten och utredning av flodpärlmusslan,
 • bäckrestaureringar,
 • naturvårdsprojekt i ekonomiskogar och framtagning av nya Metso-objekt i omgivningen runt småvatten,
 • utarbetning av en skötsel- och användningsplan för Lappfjärds å-Storå,
 • återställande av det naturliga vattenståndet i Haapajärvi,
 • planering av iståndsättning av fågelvattnen i Blomträsket och
 • naturskoleverksamhet.
vesisammal
Vattenmossa i Lappfjärds å-Storås avrinningsområde © Foto: Liisa Maria Rautio

Källflödena i Karvianjoki å och Lappfjärds å-Storå

Gemensamma projekt för källflödena i Karvianjoki å och Lappfjärds å-Storå:

 • forskningsprojektet för bäckrestaurering och forskningsprojektet i anslutning till avrinningsområdets hydrologi i ett iståndsatt grundvattenpåverkat myrmarksområde. Projekten leds av Uleåborgs universitet.
 • återställande av myrmarker i området av Kauhanneva-Pohjankangas och i Haapakeidas.
Haapajärvi ja Haapakeidas
Haapajärvi och Haapakeidas på gränsen mellan Lappfjärds å-Storå och Karvianjoki å © Foto: Kim Klemola

Finansiering och samarbete

Av delprojektets budget (sammanlagt 1 800 000 euro) kommer 60 % från Europeiska Unionens LIFE-fond och 40 % från staten eller medlemsorganisationerna. Dessutom deltar utomstående finansiärer såsom Fonden för Esse å.

Organisationerna som deltar i delprojektet är NTM-centralen i Södra Österbotten, Finlands skogscentral, Finlands naturskyddsförbunds Österbotten distrikt, Forststyrelsens naturtjänster, Uleåborgs universitet, Naturreseursinstitutet, Finlands miljöcentral och Natur och Miljö. Det nationella FRESHABIT Life IP-projektet koordineras av Forststyrelsens naturtjänster.

 

ELY_tunnus Metsäkeskus  MetsähallitusSLL

         LUKE     Syke    OU           

Ähtävänjokirahasto    YM     MMM

Publicerad 16-08-2016 kl. 13.09, uppdaterad 28-09-2017 kl. 13.09