Vattenväsendet Ahti har ett namnsdagsönskemål: ansök om finansiering för vattendragsrestaurering

Pressmeddelande 16-06-2020 kl. 8.49
Dykare

I Finland kan man njuta av fantastiska vattendrag och av Östersjön, men det finns också rikligt med vattendrag som behöver restaureras. Vattendrag som övergöds, blir grundare och växer igen behöver någon som kan restaurera dem, och de som restaurerar behöver både information och pengar. Insatser behövs också för att man ska kunna avhjälpa de olägenheter som dämning, röjning, torrläggning och vattenbyggnad har orsakat. Inför vattenväsendet Ahtis namnsdag den 21 juni uppmanar programmet för effektiverat vattenskydd aktörer att ansöka om finansiering för restaureringsprojekt.

”Lokalt samarbete och aktiva insatser ger skjuts åt restaureringen av vattendrag. Varje insats i vården av närliggande vattendrag ger regionen livskraft, ökar möjligheterna att njuta av vattendragen och är till nytta för vattennaturen”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Programmet för effektiverat vattenskydd vill stödja det viktiga restaureringsarbete som olika organisationer utför och även bjuda in nya aktörer. På hösten är det möjligt att ansöka om statsunderstöd hos närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna), men det är bra att redan under sommaren göra vissa förberedelser:

  • söka samarbetspartner, eftersom de flesta projekt drar nytta av samarbete,
  • fråga råd av till exempel restaureringsexperter vid NTM-centralerna, miljöväsendet i kommunen, en regional vattenskyddsförening eller något annat regionalt vattenvårdsnätverk. Det nationella nätverket för restaurering av vattendrag kan också tillhandahålla information om restaureringsarbete och kontakter till samarbetspartner.
  • fundera på hur motfinansiering kan ordnas för restaureringsprojektet,
  • planera projektet, dvs. utreda vattenstatusen och vilka åtgärder som redan vidtagits samt ta reda på om restaureringsåtgärderna kräver tillstånd,
  • bekanta sig med andra projekt för restaurering av vattendrag och hitta nya idéer och metoder.

Den exakta ansökningstiden fastställs senare i juni.

Redan drygt hundra restaureringsprojekt runt om i Finland har inletts tack vare finansiering från programmet för effektiverat vattenskydd.

Vattendragsrestaurering lönar sig

Vattendragens tillstånd har en betydande inverkan på såväl naturens välmående som människornas välbefinnande. Genom restaureringsåtgärder säkerställer vi att även kommande generationer får njuta av en trivsam boendemiljö och kan använda vattnen för rekreation, till exempel för att bada och fiska. Akvatiska ekosystem och fiskbestånd som kännetecknas av mångfald har också de bästa förutsättningarna att anpassa sig till klimatförändringen.

Även små lokala projekt kan ha stor inverkan. Välmående vattendrag stärker hela den ekonomiska regionens livskraft. De stöder fiskerinäringen, skapar möjligheter till affärsverksamhet kring turism, stimulerar byaverksamheten och gör regionen attraktivare för potentiella nya invånare och företagare.

Information och anvisningar om ansökan om understöd

Information om restaurering av vattendrag:

Mer information:

Jenni Jäänheimo, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 349, jenni.jaanheimo@ym.fi

Pinja Kasvio, forskare, nätverket för restaurering av vattendrag, tfn 0295 252 149, pinja.kasvio@ymparisto.fi

 

Med hjälp av det femåriga programmet för effektiverat vattenskydd (2019–2023) vill man minska utsläppen av näringsämnen från jord- och skogsbruket, restaurera vattendrag och stärka nätverken av experter och aktörer, minska utsläppen av skadliga ämnen i vattnet i städerna, sanera vrak som utgör en miljörisk i Östersjön samt finansiera forskning och utvecklingsarbete.


Utgivare: