Industrins belastning på vattendragen

Allmänt

Den belastning industrins avloppsvatten orsakar på vattendragen har minskat tydligt sedan början av 1990-talet. Detta beror på förbättringar i industriprocesser samt en betydlig effektivisering av reningen av avloppsvattnen. Från år 1995 fram till 2010 minskade industrins CODCr-belastning med 47 %, fosforbelastning med 51 % och kvävebelastning med 22 %. De senaste åren har dock belastningsminskningen varit långsammare.  

Massa- och pappersindustrin 

Eutrofieringen, som beror på fosfor- och kväveutsläpp, är den största olägenhet som massa- och pappersindustrin orsakar vattendragen nuförtiden. Man kan dock reducera näringsutsläppen genom att framför allt sköta reningen av avloppsvattnen väl. Även svårnedbrytbara föreningar som härstammar från trä kan ha en menlig inverkan på recipienten, dvs. det mottagande vattendraget. I utsläppspunktens närmaste omgivning i vattendraget kan det fortfarande förekomma försämrade syreförhållanden, men situationen är dock över lag betydligt bättre än i början av 1980-talet.

Under perioden 1995–2010 minskade massa- och pappersindustrins BOD7-belastning med 70 %, fosforbelastning med 53 % och kvävebelastning med 23 %. Av hela industrins BOD7-belastning utgör massa- och pappersindustrins andel 95 %, av fosforbelastningen 85 % och av kvävebelastningen 73 %. 

Utvecklingen av de kemiska blekningsmetoderna för cellulosa har medfört en minskning av mängden organiska klorföreningar i avloppsvattnen från blekningen. AOX-belastningen beskriver denna mängd organiska klorföreningar. Vid utsläppspunkterna för massa- och pappersindustrins avloppsvatten har man inte längre observerat omedelbara toxiska verkningar. AOX-belastningen har minskat sedan början av 1990-talet med 88 % och var år 2010 ca 1 039 ton. 

Övrig industri

Det är inte bara massa- och pappersindustrin som belastar vattendragen i Finland, utan också kemiindustrin och framställningen och förädlingen av metaller ger upphov till betydande belastning. Sedan år 1995 har också dessa industribranschers belastning på vattendragen minskat avsevärt. Belastningsminskningen för olika utsläppsstorheter inom hela industrin var under perioden 1995–2010 följande: oljor 83 %, fenol 75 %, krom 91 %, järn 96 %, nickel 74 %, koppar 75 %, zink 87 %, kadmium 68 %, kvicksilver 75 % och bly 88 %. Till följd av den betydande belastningsminskningen för metaller och andra skadlig ämnen har olägenheterna i recipienten tydligt minskat.

Publicerad 12-09-2013 kl. 12.41, uppdaterad 31-03-2015 kl. 8.05