Kväve- och fosforbalansen inom jordbruket - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Utveckling på lång sikt:
Närsaltsbalansen har minskat hela tiden under granskningsperioden.
Utveckling på kort sikt:
Under de senaste åren har motsvarande gynnsam utveckling knappast alls kunnat skönjas.
Utveckling i förhållande till mål
Minsknng av närsaltsbalansen överensstämmer med det natinella målprogrammet för vattenskyddet och visar exempelvis att informations- och upplysningsverksamheten bland odlare har gett gynnsamt resultat och syns i den långsiktiga utvecklingen.

Utvecklingen av kväve- och fosforbalansen i NTM-centralen i Södra Österbottens område 2001-2011Utvecklingen av kväve- fosforbalansen EPOELY

Källa: Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT

Närsaltsbalansen är en beräkningsmetod, med vilken man kan följa upp närsaltsflödet inom jordbruket. Förenklat är det frågan om skillnaden mellan näringstillförsel och näringsbortfall. Näringstillförseln ökar närsaltsbalansen. Skörden ökar återigen näringsbortfallet och minskar således balansen. I fosforbalansen ses på lång sikt en tydlig minskning. Kvävebalansen å sin sida ser ut att ha hållits oförändrad även om en liten minskning kan ses. Största orsaken till den positiva utvecklingen av närsaltsbalansen är sannolikt minskad användning av konstgödsel.

 

Publicerad 04-06-2014 kl. 12.54, uppdaterad 20-03-2017 kl. 11.31