Näringsbelastningen syns i sjöar, vattendrag och längs kust - Nyland

Utveckling på lång sikt:
Områdets stora befolkning och den långvariga verksamheten som har belastat och förändrat vattendragen syns i vattendraget.
Utveckling på kort sikt:
Jämfört med den tidigare klassificeringen från 2008 har det inte skett stora förändringar i ytvattnens tillstånd i Nyland
Utveckling i förhållande till mål
Målet med vattenvården är att alla ytvatten ska ha god status fram till 2015. För att uppnå målen krävs nya skydds- och iståndsättningsåtgärder samt tid.

Det är ännu långt till ytvattnens goda status

Näringsbelastningen Nyland

Ytvattnens ekologiska status är sämre i Nyland än på andra håll i Finland. Områdets små grunda vattendrag och skyddade skärgård är känsliga för förändringar i miljön, och effekterna av mänsklig verksamhet syns i dem inom en kort tid. Belastningens effekter avspeglas speciellt i fiskstammarna, algmängderna och vattnens syrehalt.

Största delen av Nylands sjöar har god eller måttligt ekologisk status. Nylands största sjö Lojo sjö har fortfarande mestadels god status. I den ekologiska klassificeringen jämförs vattnens status med det naturliga tillståndet. Ju större avståndet till det naturliga tillståndet är, i desto svagare skick är vattnen.

Största delen av åarna och älvarna är i måttligt skick. Vanligtvis är det vattendragens källflöden som är i bästa skick. De nedre loppen av de stora åarna, till exempel Vanda å och Borgå å har klassificerats som måttliga. På grund av belastningen från avrinningsområdena observerar man ofta höga närings- och bakteriehalter i åarna och älvarna. Även dammkonstruktioner försvagar många vattendrags ekologiska status eftersom de förhindrar fiskarnas och de övriga vattenorganismernas fria rörlighet.

Kustens tillstånd är den sämsta i hela Finland: nästan 80 procent av kustvattnen är i otillfredsställande skick. På grund av de kontinuerliga syreproblemen har bland annat en del av Ingå och Ekenäs skärgård dålig status. Kustområden med hög eller god status finns inte alls.

Publicerad 28-10-2014 kl. 8.43, uppdaterad 28-10-2014 kl. 8.43