Riskbedömningsklassificering av grundvattnen - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Utveckling på lång sikt:
Den långsiktiga utvecklingen kan inte bedömas utgående från denna indikator, eftersom klassificeringen endast har gjorts två gånger.
Utveckling på kort sikt:
Andelen riskområden bland grundvattnen har ökat.
Utveckling i förhållande till mål
Målet i EU:s vattenramdirektiv är att grundvattnen ska uppnå god status senast år 2021. Detta kommer inte att uppnås i ljuset av denna indikator.

Riskbedömningsklassificering av grundvattnen i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta ÖsterbottenGrundvattnens kemiska status EPOELY

Källa: Miljödatasystemet Hertta.

Indikatorn grundar sig på grundvattenklassificeringarna enligt EU:s ramdirektiv för vattenpolitiken. Klassificeringen baserar sig på kvalitetsuppgifter om grundvattnen. I klassificeringen specificeras riskområden och uppföljningsobjekt samt objekt som inte är utsatta för risker ur statussynvinkel. Indikatorn beskriver hur stor procent av grundvattenområdena som har klassificerats i dessa klasser. Läget har hållits på nästan samma nivå i alla landskapen. I Österbotten och Södra Österbotten har antalet riskområden ökat en aning medan antalet har minskat lite i Mellersta Österbotten, Det totala antalet grundvattenområden med dålig status har ökat en aning jämfört med föregående period. Preciseringen av klassificeringarna och mer information har bidragit till ´vissa försämringar. I riskområden syns den mänskliga verksamhetens konsekvenser i grundvattenkvaliteten. I dessa områden har grundvattnets status klassificerats antingen som god eller dålig med beaktande av bl.a. det förorenande ämnets egenskaper och omfattningen av haltens förändring i grundvattenförekomsten. På uppföljningsobjekten har inverkan av mänsklig verksamhet inte observerats. I dessa områden bör man trygga den goda kemiska statusen även i framtiden. Utredningsobjekten är områden, om vilka det inte finns tillräckligt med information om grundvattnets kemiska status. För att utreda grundvattnets kemiska status i dessa områden bör kvalitetsuppgifter som beskriver riskerna anskaffas.

 

 

Publicerad 04-06-2014 kl. 13.21, uppdaterad 20-03-2017 kl. 12.06