Utsläpp av luftföroreningar i Finland

Utsläppsinventering

Utsläppen till luft som visas på den här sidan är från den nationella databasen för luftutsläpp och baserade på de officiella siffror som Finland årligen rapporterar till FN:s konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (luftvårdskonvention, CLRTAP) och till EUs utsläppstakdirektiv (NECD). Rapporterna kan hittas genom länkar till höger. Finlands miljöcentral är den nationella inventeringsenheten gällande luftföroreningsutsläpp.

Utsläppen beräknas årligen från alla utsläppskällor och för Finlands hela område. Luftföroreningar är försurande ämnen, flyktiga och långlivade organiska föroreningar, och tungmetaller. Inventeringen följer anvisningar i EMEPs och Europeiska miljöbyråns handbok (EEA Inventory Guidebook 2019)  .

Exempel på Finlands andel (%) av EU-28 luftoreningsutsläppen i 2018 visas i följande grafen:

Finlands andel av luftoreningsutsläppen

Miljöpåverkan

Luftföroreningsutsläppens miljöpåverkan följs genom att mäta föroreningsnedfall och miljöhalter. Riktvärden har fastställts för luftkvaliteten och utsläppen begränsas genom lagstiftning och konventioner. Meteorologiska institutet publiserar information om luftkvalitet i Finland.

Tidserie, utsläppskällor, kartor och tabeller

Utsläppen visas i tidseriegrafer, enligt utsläppskällor, i kartan eller i tabeller och kan också sparas som filer. Du kan välja mellan följande utsläppskällor: Totala utsläpp (alla källor), Energiproduktion och industri, Trafik, Jordbruk, Övrig energiproduktion (bl.a. värmning i kommersiella, offentliga lokaler, bostäder samt t.ex småskalig vedförbränning) samt Produkter och avfall. Detaljerade utsläppskällor visas under “Utsläpp i tabellformat” - (sk. NFR -klassificering). Uppgifter är tillgängliga sedan år 1990.

Utsläpp i kartan

Man kan välja utsläpp efter år, utsläppskälla, ämne, kommuner eller i EMEP-rutnät som på Finlands bredgrader är ca. 7 km*11 km. Kartan kan förstoras för att precisera valet . Genom att peka på en viss ruta eller kommun visas utsläppsmängden enligt dina val. För kommuner visas också utsläpp per yta (t.x. ton/km2) och du kan ladda ned kommunens utsläppsdata i csv format.

Obs! Kartan beskriver inte luftkvalitet. Information om luftkvalitet finns på Meteorologiska institutes webbplats. Även om luftkvalitet överlag är god i Finland kan luftföroreningar tidvis försämra luftkvaliteten.

Intensitetsgrader av utsläppsmängder till höger i kartan, skalas engligt de totala utsläppen av ämnet och de absoluta utsläppsnivåerna varierar från försurande föreningar och partiklar (i kiloton) till tungmetaller och långlivade organiska föroreningar (i ton, kilogram eller gram).

Ovanför kartan visas uppgifter om utsläppskällor samt källans andel av ämnets totala utsläpp. Detaljerad information om utsläppskällor visas under “Utsläpp i tabell format”. Ifall ditt val innehåller utsläpp från industrin, visas andelen av utsläpp som är rapporterade av verksamhetsidkaren av de totala utsläppen. Verksamhetsidkaren rapporterar utsläpp till myndigheter enligt versamhetens miljötillstånd. Utsläppsdata från miljötillståndspliktiga anläggningar kan du hitta på EU:s E-PRTR-websida.

Utsläpp i tabellformat

I tabellen nedan kan du välja utsläpp efter ämne, år eller utsläppskälla.

 

Publicerad 27-11-2020 kl. 10.45, uppdaterad 17-06-2021 kl. 14.54