Hur förbereder jag mig på förändringen?

När man planerar anpassning till klimatförändringen utgår man från att man måste förbereda sig på effekterna av klimatförändringen samtidigt som den stävjas. De förändringar som det varmare klimatet för med sig bör beaktas i vardagen av såväl beslutsfattare som villaägare.

Översvämning
© Stig Häglund, Miljöförvaltningens bildbank

Hanteringen av översvämningsrisker

Det allt varmare klimatet gör det vanligare med extrema väderförhållanden och ökar förekomsten av störtregn och översvämningar i Finland. För att man ska kunna hantera översvämmade vattendrag och översvämning i städer orsakade av störtregn måste markanvändningen, planläggningen och fastighetsunderhållet vara väl genomtänkta.

I närheten av vattendrag är det i praktiken ganska enkelt att ta hänsyn till översvämningshotet: byggnaderna måste placeras tillräckligt långt från strandlinjen, så att de inte hotas av vattnet. Sannolikheten för översvämningar beskrivs med kartor över översvämningshotade områden och översvämningsrisker.

Genom planläggning och markanvändning kan man påverka framtidens byggande. Enligt anvisningarna i de riksomfattande målen för områdesanvändningen ska just översvämningsrisker beaktas vid planläggning. Man har utarbetat regionala rekommendationer om de lägsta bygghöjderna och anvisningar om hur dagvatten ska hanteras.

Även fastighetsägaren bör ta hänsyn till översvämningsriskerna eftersom de ändrade fuktförhållandena och de allt flera översvämningarna och störtregnen utgör ett särskilt problem för byggnader. Förutom att kartlägga översvämningsriskerna måste man kontrollera att byggnadens och tomtens dränerings- och avvattningssystem fungerar. Lutningen på tomten och vattnets flödesriktning ska alltid vara bort från byggnaden. Regnvattensystemet och systemet för att hålla grunden torr måste regelbundet underhållas och rengöras.

Skyddsvallar och tillfälliga hinder mot översvämning är några smarta sätt att hålla vattnet borta från byggnader i områden med risk för översvämning. ELY-centralerna ansvarar för dammsäkerheten, bekämpningen av översvämningar och skyddet mot översvämningar.

Klimatförändringen är påfrestande för byggnader

Klimatförändringen medför att alla byggherrar och invånare måste förbereda sig på riskerna med det ändrade klimatet.

Anpassningen underlättas av att man utvecklar och drar nytta av hjälpmedel avsedda för fastighetsskötsel, såsom bedömningar av fastighetens skick. Till bostadshusens föreskrifter om bruks- och underhållsanvisning för byggnaden kan man foga en riskkartläggning och en plan för att avvärja eller minska riskerna, t.ex. en plan för bekämpning av översvämningar.

Ytterligare information

Miljöråd Antti Irjala, miljöministeriet, tfn 0295 250 102, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 16-08-2013 kl. 9.57, uppdaterad 14-07-2016 kl. 13.20
Utgivare: