Klimatförändringen påverkar naturen och människornas levnadsmiljö

De viktiga nyttigheter och tjänster som naturen producerar, såsom ekosystem av många olika slag och vattentillgångar av god kvalitet, hotas när klimatet förändras. Verkningarna drabbar såväl jord och skogsbruket, fiskehushållningen och naturturismen som markanvändningen i stadsmiljöerna. Betydliga verkningar når också Finland via världsekonomin och den internationella politiken.

Jääulappa. Kuva Maija Faenle
© Bild: Maija Faenle

I det nordligaste Europa kan klimatförändringen också medföra nytta: behovet av uppvärmning minskar, skördarna ökar eventuellt och skogstillväxten blir snabbare. Globalt sett är de skadliga verkningarna ändå klart större än nyttan.

Snövintrarna minskar i södra Finland, vinteröversvämningarna ökar

Effekterna av en klimatförändring på samhället och den naturliga miljön beror på hur stora förändringarna är. I Finland drar sig vegetationszonerna norrut redan nu och de sydliga arterna tar över. Mängden snö och is minskar och vattnets kretslopp förändras.

Sjöarna och vattendragen i Finland är känsliga för klimatförändringar. Översvämningarna i insjöarna förändras både till tidpunkten och storleken. Under vintern ökar vattenståndet och vattenföringen klart särskilt i södra och mellersta Finland, eftersom en allt större del av nederbörden kommer i form av regn, och snön också smälter under vintern. Våröversvämningarna orsakade av snösmältning minskar till följd av mildare vintrar i södra och mellersta Finland.

Klimatförändringen påverkar också Östersjön. I strandvattnen kan grumlingen och eutrofieringen öka och salthalten minska. De gemensamma effekterna av de här förändringarna syns i artsammansättningen i havet.

  • Varmare klimat förändrar Östersjöns särdrag avsevärt: BACC II-rapporten (Second Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin)

På andra webbplatser

Ilmasto-opas tunnus Genom Klimatguiden.fi blir det lättare att skapa en helhetsbild av klimatförändringen. Med hjälp av Klimatguiden får du snabbt en allmän uppfattning om konsekvenserna av klimatförändringen för varje sektor.

Publicerad 17-09-2013 kl. 8.55, uppdaterad 29-06-2016 kl. 13.31