Kommentera luftvårdsprogrammet och påverka den framtida luftkvaliteten

Pressmeddelande 11.1.2019 kl. 15.00

Det är möjligt att kommentera ett utkast till det nationella luftvårdsprogrammet under den remissbehandling som pågår fram till den 25 januari 2019. Luftvårdsprogrammet sträcker sig till 2030, och målet med programmet är att minska antalet förtida dödsfall som härrör från luftföroreningar och att förbättra människornas livsmiljö.

Genom att ta ställning till programutkastet har man möjlighet att påverka luftkvaliteten i framtiden, liksom även den egna hälsan och grannarnas hälsa. Miljöministeriet finslipar förslagen i utkastet utifrån de kommentarer som lämnas in och utformar sedan de slutliga åtgärderna.

EU:s utsläppstakdirektiv förutsätter att det utarbetas nationella luftvårdsprogram. Syftet med de program som medlemsländerna utarbetar är att före 2030 se till att de olägenheter för hälsan som luftföroreningar orsakar minskar med 48 procent inom EU:s område. Luftvårdsprogrammet ska innehålla konkreta åtgärder för olika sektorer som bidrar till att uppnå de mål om minskade utsläpp som fastställts i utsläppstakdirektivet. Det har ställts krav på minskade utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider, flyktiga organiska föreningar, små partiklar och ammoniak.

Utsläppsminskningsmålen för Finland är inte så höga som för de flesta andra länder, eftersom Finland redan har gjort mycket för att minska utsläppen och eftersom Finland är glesbefolkat och därför inte heller har så många människor som exponeras som i andra europeiska länder. Det finns dock ingen säker nedre gräns för halterna av luftföroreningar. Ett mål med Finlands nationella program är att också minska utsläppen av sot.

Enligt de bedömningar som gjorts under beredningen av luftvårdsprogrammet kommer Finland att fullgöra förpliktelserna i utsläppstakdirektivet, om alla redan överenskomna åtgärder inom energi- och transportsektorn och jordbruket genomförs. Detta räcker dock inte för att i betydande grad minska olägenheterna för hälsan och de kostnader skadorna orsakar.

Luftföroreningar orsakar årligen ca 2 000 förtida dödsfall i Finland, även om det bedöms att Finland är ett av de länder i världen som har bäst luftkvalitet. Mest hälsoskador orsakar små partiklar, som i Finland främst uppkommer i samband med småskalig vedeldning. Vedeldningen beräknas föranleda 200 förtida dödsfall årligen – alltså lika mycket som vägtrafiken. Exponeringen är störst i småhusdominerade tätorter där röken från vedeldningen släpps ut på låg höjd, dvs. i den luft som människornas andas in. Vedeldningens relativa andel kommer att stiga fram till 2030, eftersom utsläppen från andra källor, såsom vägtrafiken, arbetsmaskiner, industri och energiproduktion, minskas på lagstiftningsväg. Småskalig vedeldning omfattas för närvarande inte av några bestämmelser, och vedeldningen kommer i framtiden inte heller att förbjudas genom luftvårdsprogrammet. Utsläppen från vedeldning bör minska på annat sätt.

Den arbetsgrupp som utarbetat programmet föreslår därför att det ska vidtas ytterligare åtgärder som minskar utsläppen från i synnerhet småskalig vedeldning och vägtrafiken i tätortsområden. Förslagen handlar dessutom om hur luftvården allt bättre kan kopplas till beslutsfattandet inom olika samhällssektorer.

Mer information:

Sirpa Salo-Asikainen, ordförande för den arbetsgrupp som bereder det nationella luftvårdsprogrammet,
tfn 0295 250 077, fornamn.efternamn@ym.fi


Utgivare: