Miljöministeriet, Senatfastigheter och städerna Esbo, Helsingfors, Åbo och Vanda undertecknade ett frivilligt avtal om minskning av utsläppen från byggarbetsplatser

Pressmeddelande 09-09-2020 kl. 14.56

Miljöministeriet, Senatfastigheter och städerna Esbo, Helsingfors, Åbo och Vanda har undertecknat ett frivilligt Green deal-avtal om minskning av utsläppen från byggarbetsplatser. Målet med avtalet är att städernas och Senatfastigheters byggarbetsplatser ska vara fossilfria före utgången av 2025, dvs. att man på dessa byggen inte längre ska använda fossila bränslen. Före 2030 ska dessutom minst 50 procent av de arbetsmaskiner som används på byggarbetsplatserna drivas med el, biogas eller väte, och det samma gäller transporterna där. Till de utsläpp från byggarbetsplatserna som avses i avtalet räknas utsläpp från arbetsmaskiner, el, uppvärmning och gradvis även transporter.  

Finland har som mål att vara klimatneutralt år 2035, och städerna har delvis ännu ambitiösare mål. För att dessa mål ska kunna uppnås krävs det snabba och betydande åtgärder inom alla sektorer. Till exempel arbetsmaskiner orsakar cirka åtta procent av koldioxidutsläppen inom hela ansvarsfördelningssektorn, alltså de sektorer som inte omfattas av utsläppshandeln. På byggarbetsplatserna uppkommer också skadliga lokala utsläpp och motorbuller. Genom den upphandling som görs inom den offentliga sektorn kan man påverka en betydande del av utsläppen och stödja målen om klimatneutralitet. Den offentliga sektorn kan vara föregångare när det gäller användning av alternativa drivkrafter och samtidigt skapa efterfrågan på och förutsättningar för en bättre marknad för utsläppssnåla lösningar och ökat ibruktagande av sådana.

”Avtalet stöder Finlands utsläppsminskningsmål och målen för hållbar utveckling. Genom de åtgärder som nu fastställs och de kriterier som gemensamt tas fram kan man stödja kommunernas och statens utsläppsminskningsåtgärder och skapa nya hållbara verksamhetsförutsättningar för företagen”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Avtalet är det första Green deal-avtalet som har undertecknats mellan parter inom den offentliga sektorn i syfte att främja hållbar upphandling. Miljöministeriet bistås vid genomförandet av avtalet av det nätverksbaserade kompetenscentret för hållbar och innovativ offentlig upphandling (KEINO).

”Samtidigt som utsläppen från energiproduktionen snabbt har börjat minska i Åboregionen ökar de övriga utsläppens relativa andel, och deras betydelse framhävs i arbetet för klimatneutralitet före 2029. För att utsläppen från byggarbetsplatser ska minska krävs det att man går in för att ändra invanda mönster på olika håll, och därför är det viktigt att man har valt att göra denna satsning tillsammans”, säger Åbo stadsdirektör Minna Arve.

Viktigt att utarbeta gemensamma tillvägagångssätt för aktörerna

De parter som ansluter sig till avtalet kommer tillsammans med kompetenscentret KEINO att skapa en gemensam verksamhetsmodell för utsläppsfria byggarbetsplatser liksom även ett system för uppföljning av avtalet och upphandlingskriterier som ska tillämpas på respektive parts byggarbetsplatser. Också andra kommuner och aktörer inom den offentliga sektorn kommer att bjudas in att delta i arbetet. Genom gemensamma upphandlingskriterier och ett uppföljningssystem säkerställer man att målen för avtalet uppnås. Upphandlingskriterierna tas fram i samarbete med representanter för branscherna. Det utmanande arbetet med att skapa ett gemensamt uppföljningssystem och ta fram upphandlingskriterier har redan inletts.

Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori berättar att Helsingfors redan en längre tid har arbetat för utsläppsfria byggarbetsplatser genom olika projekt och bedrivit aktivt internationellt samarbete.

”När det gäller byggarbetsplatser i Helsingfors har vi legat i framkant med Green deal-målen genom att våren 2020 starta ett pilotförsök med fem fossilfria byggarbetsplatser och med hjälp av lärdomarna från dem sträva efter att alla nya infrastrukturbyggen ska vara fossilfria redan i år.”

Ett pilotprojekt för utsläppsfria byggarbetsplatser har också inletts i Esbo.

”Byggarbetsplatsen Lukutorget på Storåkern började i juni tillämpa konceptet för att minska utsläppen. Samtidigt förbättrar vi också utsläppsberäkningen för att bättre kunna bedöma åtgärdernas effekt”, berättar stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Målet med avtalet är att sprida information om de metoder som utvecklats och som identifierats som bästa praxis och att uppmuntra andra aktörer inom den offentliga sektorn att ansluta sig till avtalet. Många städer är redan intresserade.
”Med det här Green deal-avtalet visar vi marknaden att städerna agerar tillsammans och bekämpar klimatförändringen med gemensamma mål och upphandlingskriterier. Långsiktiga gemensamma mål och tillvägagångssätt för 2030 hjälper också företagen att se till att byggarbetsplatserna slutligen blir utsläppsfria”, konstaterar Ritva Viljanen, stadsdirektör i Vanda.

Städerna har också önskat att statliga organisationer ska ansluta sig till avtalet för att samarbetet ska kunna bedrivas mer sammanhållet på nationell nivå. Även staten har satt upp strikta mål för klimatneutralitet. Senatfastigheter är den första statliga aktören som går med i avtalet.

”Under de senaste fem åren har utsläppen från statens fastigheter minskat med två tredjedelar tack vare målmedvetna åtgärder och beslut. Det är fortfarande en bit kvar till Finlands mål om klimatneutralitet, och med tanke på det arbete som återstår behöver vi omfattande samarbete mellan olika aktörer. Utsläppsfria byggarbetsplatser är ett nytt konkret steg mot målet. Green deal-avtalen bidrar också till målen i åtgärdsprogrammet för verkningsfull offentlig upphandling”, säger Juha Lemström, operativ direktör vid Senatfastigheter.

Green deal är ett frivilligt avtal mellan staten och näringslivet eller kommunerna. Målet är att tillsammans främja målen för hållbar utveckling genom att ta fram lösningar för hur klimatförändringen kan begränsas och en cirkulär ekonomi främjas.

Mer information:

Ville Laasonen, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 046, ville.laasonen@ym.fi
(Green deal-avtalet om utsläppsfria byggarbetsplatser)

Leena-Kaisa Piekkari, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 050 320 1114, leena-kaisa.piekkari@ym.fi
(Green deal-avtal i allmänhet)

Timo Juurikkala, miljö- och klimatministerns specialmedarbetare, timo.juurikkala@ym.fi

Esbo: Iina Kallio, tfn 040 509 6323, iina.kallio@espoo.fi

Helsingfors: Mia Malin, tfn 040 336 1577, mia.malin@hel.fi

Åbo: Niina Ruuska, tfn 040 358 9353, niina.ruuska@turku.fi

Vanda: Jari Viinanen, tfn 040 723 8353, jari.viinanen@vantaa.fi

Senatfastigheter: Juha Lemström, tfn 040 550 0847, juha.lemstrom@senaatti.fi


Utgivare: