Motstridig stämning när klimatmötet i Madrid avslutades

Pressmeddelande 16-12-2019 kl. 15.25

Klimatmötet i Madrid avslutades på söndag eftermiddag i motstridig stämning. Förhandlingarna om reglerna för marknadsmekanismerna, som var det huvudsakliga temat för klimatmötet, avslutades med ett processbeslut, vilket innebär att frågan hänskjuts till nästa partskonferens i november 2020. Det finns dock en god grund för det fortsatta arbetet. Mötet drog ut mycket på tiden, och de sista dagarna präglades av ordförandelandets rådlöshet i uppdraget att leda processen, och även av misstro mellan länderna.

”Det har aldrig tidigare funnits en så stor klyfta mellan den klimatdebatt som förs i förhandlingssalarna och den debatt som förs utanför. Jag är ledsen över att det internationella samfundet inte mer beslutsamt kunde bemöta allmänhetens klimatoro och vetenskapens budskap. Nästa år kommer att vara kritiskt. Alla parter måste nu se sig i spegeln och fundera på hur vi kan återställa tron på den här processen”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Ingen enighet om reglerna för marknadsmekanismerna

EU:s och Finlands huvudsakliga mål var att man i Madrid skulle komma överens om regler för användningen av internationella marknadsmekanismer under avtalsperioden för klimatavtalet från Paris, dvs. från ingången av nästa år. Man visste redan på förhand att det skulle bli svåra förhandlingar, eftersom Brasilien har haft en mycket kategorisk hållning till mekanismreglerna. EU har ansett att det är bättre att vara utan regler än att anta dåliga regler. Förhandlingarna fortsätter nästa år.

Under partskonferensen i Madrid lyckades man dock besluta om åtgärder som stärker förebyggandet och hanteringen av förluster och skador i samband med klimatförändringen. Avsikten är att mer effektivt öka och kanalisera finansiering och annat stöd framför allt till de mest sårbara utvecklingsländerna och till små östater. Länderna kom dessutom överens om att arbeta för jämställdhet i klimatarbetet. Mötet enades också om ett handlingsprogram för forumet för urfolk.

Under de två mötesveckorna framskred förhandlingarna mycket långsamt också i andra frågor.

”Den relativt tekniska agendan skapade inte ett tillräckligt tryck på länderna för att nå ett gott förhandlingsresultat. Även USA:s besked om att landet drar sig ur Parisavtalet påverkade förhandlingarna, eftersom dynamiken mellan länderna har rubbats. Detta avspeglade sig i att man också började diskutera frågor inom ramen för exempelvis FN:s ramkonvention, som USA inte kommer att lämna”, konstaterar chefsförhandlare Outi Honkatukia.

Nästa år är avgörande, EU är redo att uppdatera sitt eget utsläppsminskningsmål

Enligt den mellanstatliga panelen för klimatförändringar IPCC är det fortfarande möjligt att begränsa den globala temperaturhöjningen till 1,5 grad, men det förutsätter att man snabbt lyckas vända utsläppen. Nästa år kommer att vara avgörande när det gäller att höja ambitionen, eftersom länderna ska uppdatera sina åtaganden om utsläppsminskningar före nästa partskonferens, som hålls i Glasgow i november 2020.

Under klimatmötets andra vecka föresatte sig EU-ländernas ledare att se till att EU blir klimatneutralt senast 2050, och Europeiska kommissionen offentliggjorde färdplanen Den europeiska gröna given (Green Deal), enligt vilken kommissionen redan i mars ska lägga fram ett förslag till en klimatlag. Kommissionen väntas sommaren 2020 lägga fram ett förslag om uppdatering av EU:s utsläppsminskningsåtagande till minst -50 procent.

”De här viktiga budskapen från Madrid vittnar om att Europeiska unionen på allvar vill bygga sin ekonomi på en hållbar grund. Det står dock klart att det utöver EU också krävs att andra länder går in för att höja den kollektiva klimatambitionen”, säger minister Mikkonen.

I egenskap av representant för EU-ordförandelandet Finland ledde miljö- och klimatminister Mikkonen unionens klimatförhandlingsteam i Madrid, samordnade ländernas ståndpunkter och talade på EU:s vägnar. Finlands chefsförhandlare Outi Honkatukia förhandlade på EU:s vägnar bland annat om frågor som rör finansieringen av klimatåtgärder, kapacitetsuppbyggnad och teknik.

Mer information:

Riikka Yliluoma, miljö- och klimatministerns specialmedarbetare, tfn 050 414 16 82, riikka.yliluoma@ym.fi

Outi Honkatukia, chefsförhandlare i klimatfrågor, miljöministeriet, tfn 050 341 17 58, outi.honkatukia@ym.fi

Marjo Nummelin, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn 0295 250 227, marjo.nummelin@ym.fi

Karoliina Anttonen, regeringssekreterare, miljöministeriet, tfn +358 504 362 795, karoliina.anttonen@ym.fi (de internationella marknadsmekanismerna)

Riikka Lamminmäki, kommunikationschef, miljöministeriet, tfn 050 576 26 04, riikka.lamminmaki@ym.fi


Utgivare: