Statsrådet överlämnade en proposition om lagändringar som ska minska mängden luftföroreningar

Pressmeddelande 6.9.2018 kl. 13.31

Statsrådet överlämnade i dag en proposition med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen. Det föreslås att det i miljöskyddslagen ska tas in graderade nationella åtaganden om en minskning av utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider, ammoniak, fina partiklar och flyktiga organiska föreningar, med undantag för metan. Finland behöver sannolikt inga ytterligare nationella åtgärder för att utsläppsminskningsåtagandena ska kunna fullgöras.

Genom lagändringarna kommer kraven i det nya direktivet om nationella utsläppstak från 2016 att genomföras nationellt.

Nationella åtaganden om utsläppsminskning har fastställts för 2020–2029 samt från och med 2030. Med tanke på åtagandena utarbetas det i Finland ett nytt nationellt luftsvårdsprogram under ledning av miljöministeriet. Lagförslaget innehåller bestämmelser om programmets innehåll, om utarbetandet av programmet och om skyldigheten att uppdatera programmet. Det har redan tillsatts en brett sammansatt arbetsgrupp som ska utarbeta programmet. Enligt de bedömningar som gjorts i samband med utarbetandet kommer åtagandena att fullgöras redan med de åtgärder som ingår i den nuvarande utsläppsregleringen, i den klimatpolitiska planen på medellång sikt och i klimat- och energistrategin.

Tillämpningen av åtagandena om utsläppsminskning i det nya direktivet om nationella utsläppstak kommer i EU-området att minska de olägenheter för hälsa och miljö som orsakas av luftföroreningar. Befolkningens exponering för fina partiklar, som kommer antingen från inhemska utsläppskällor eller från källor utanför landets gränser, kommer att minska betydligt fram till 2030, och människornas förväntade livslängd beräknas öka med en månad. Också försurningen av marken och vattendragen, liksom även övergödningen, kommer att minska betydligt.

I lagen kommer det i fortsättningen också att föreskrivas om utsläppsinventeringar som gör det lättare att följa utsläppsutvecklingen med avseende på de nationella åtagandena om utsläppsminskning och därigenom kontrollera hur åtagandena fullgörs. Det nationella luftvårdsprogrammet kommer vid behov att uppdateras utifrån inventeringarna.

Enligt propositionen kommer miljöskyddslagen också att innehålla flexibilitetsbestämmelser om åtagandena om utsläppsminskning och bestämmelser om ansvaret för övervakningen av åtagandenas effekter. Det föreslås att ansvaret ska fördelas mellan närings-, trafik- och miljöcentralerna, Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet, Meteorologiska institutet och miljöministeriet. Övervakningen föreslås omfatta ytvatten, skogs- och våtmarker och ozonbelastningen. I förordningen om miljöskydd ska det tas in detaljerade bestämmelser om hur övervakningen av effekterna ska ordnas.

Mer information:

Katariina Haavanlammi, lagstiftningsråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 072, fornamn.efternamn@ym.fi


Utgivare: