Finlands inventeringssystem för utsläpp av växthusgaser

Statistikcentralen är den myndighet som ansvarar för det nationella inventeringssystemet av utsläpp av växthusgaser i Finland. Statistikcentralen sköter även kvalitetsledningen när det gäller uppföljningen av och rapporteringen om utsläpp och ansvarar för att utveckla kvalitetsledningen. Därtill samordnar myndigheten arbetet mellan de expertinstitut som deltar i beräkningarna, t.ex. Finlands miljöcentral SYKE, Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi, Skogsforskningsinstitutet och Statens tekniska forskningscentral, och samarbetar med ansvariga ministerier.

Statistikcentralen är en expertinstitution som gör en inventering av utsläppsdata för energisektorn och industriprocesserna. Några av utsläppsdata från energisektorn kommer från VTT (trafik och arbetsmaskiner). Finlands miljöcentral bistår inventeringen genom att ta fram uppgifter om utsläppen i avfallssektorn och utsläppen av F-gaser. Naturresursinstitutet tar fram uppgifter om utsläppen inom sektorerna för jordbruk och markanvändning, ändrad markanvändning och skogsbruk för inventeringen.

Varje år i mitten av april skickar Finland och övriga medlemsstater sina inventeringsrapporter till sekretariatet för FN:s klimatkonvention. Dessutom sammanställs en gemensam rapport för hela EU. Statistikcentralen sammanställer Finlands inventeringsrapporter.

Inventeringen av växthusgaser tar ungefär ett år att färdigställa, och den görs årligen. Inventeringsuppgifterna beräknas på basis av de uppgifter som rapporterats och granskats de senaste två åren. De senaste och mest aktuella uppgifterna om växthusgasutsläpp och kolsänkor finns på Statistikcentralens webbplats.

Mera information

Konsultativ tjänsteman Paula Perälä, miljöministeriet, tfn. 0295 250 224, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 30-08-2013 kl. 9.35, uppdaterad 16-05-2019 kl. 9.43
Utgivare: