Fluorerade växthusgaser

Aktuellt

Användningen av F-gaser med särskilt kraftig växthuseffekt (GWP-faktor minst 2500) i service och underhåll av befintliga kylanläggningar med köldmediefyllning på minst 40 t CO2-ekv. begränsas från 1.1.2020. Anvandningen av regenererade eller återvunna F-gaset i service och underhåll är emellertid tillåten till 2030.

Förbud enligt F- gasförordningen från och med 1.1.2022:

  • Kyl- och frysskåp för kommersiellt bruk (hermetiskt sluten utrustning), som innehåller HFCs med en faktor för GWPpå minst 150
  • Centraliserade kylsystem med flera moduler för kommersiell användning med en nominell kapacitet på minst 40 kW och som innehåller HFCs med en faktor för GWP på minst 150, detta gäller dock inte för den primära kylkretsen i kaskadssystem, i vilken HFSc med en faktor för GWP på mindre än 1 500 får användas
 
norjanetti
 

Fluorerade växthusgaser (F-gaser) är en grupp växthusgaser som består av flera kemiska föreningar. Till dem hör fluorkolväten (HFC-föreningar), perfluorkolväten (PFC-föreningar), svavelhexafluorid (SF6) och kvävetrifluorid (NF3). F-gaserna används i huvudsak i kyl- och luftkonditioneringsanläggningar, i värmepumpar, i elektriska kopplingsanordningar, inom brandbekämpningen, i framställningen av cellplaster och som aerosoler och lösningsmedel.

F-gaserna har ersatt ämnen som bryter ned ozonskiktet och vars användning man har frångått i och med Montrealprotokollet i konventionen om skydd av ozonskiktet. Fluorerade växthusgaser förstör inte ozonskiktet, men verkar i atmosfären som växthusgaser som är tusentals gånger kraftigare än koldioxid.

EU-förordning om fluorerade växthusgaser (517/2014)

F-gasförordningen är direkt tillämplig lagstiftning i alla medlemsstater. Syftet med förordningen är att minska utsläppen av växthusgaser i enlighet med EU:s mål för minskade utsläpp. 2030 kommer HFC (beräknat i ton koldioxidekvivalenter) gradvis att minska till 21% av deras nivåer i EU 2009-2012. Förordningen innehåller också begränsningar och förbud för användning av F-gaser: de kvalifikationer som krävs för hantering av F-gaser och tidtabellen för utrustningsläckage-kontroller samt frågor som rör inköp, underhåll, marknadsföring och import av F-gaser och utrustning som innehåller dem. 

Ordlista och begrepp förknippade med fluorerade växthusgaser: Ordlista

Förbud mot HCFC-köldmedier

HCFC-föreningar (t.ex. köldmediet R22) som försvagar ozonskiktet regleras inte av F-gasförordningen, utan med en tidigare utfärdad EU-förordning om ozon. Användningen av HFCF vid service och underhåll av kylanläggningar upphörde i slutet av 2014. Förbudet gäller också återvunna ämnen, vilket innebär att det har varit totalt förbjudet att tillsätta HFCF-föreningar i anläggningar från och med den 1 januari 2015. Gamla anläggningar får vara i bruk men man måste se till att de kontrolleras regelbundet med avseende på eventuella läckage.

Myndigheternas uppgifter i Finland gällande F-gaser

Finlands miljöcentral (SYKE) har rollen som behörig myndighet enligt EU:s F-gasförordning. SYKE samlar också på uppdrag av miljöministeriet in de data som behövs för att beräkna utsläppen av F-gaser. Med dessa data gör vi en årlig uppskattning av utsläppsmängden och utvecklingen. Uppskattningen av utsläppsmängden rapporteras till FN:s klimatkonvention och till EU-kommissionen som en del av Finlands nationella inventarierapport. För Finlands rapportering av växthusgasutsläpp svarar växthusgasinventarieenheten vid Statistikcentralen.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar behörigheten hos verksamhetsidkare och personer som utför underhåll eller service på och installerar anläggningar som innehåller F-gaser samt för behörighetsregister. Bestämmelserna om kontroll av läckage i anläggningar övervakas av NTM-centralerna och de kommunala miljöskyddsmyndigheterna samt av vissa andra myndigheter inom sina branscher.

Mer information

E-postadress för ärenden om ozon- och F-gaser: ods.f-kaasut@syke.fi

Överinspektor Nufar Finel, Finlands miljöcentral (SYKE), nufar.finel@syke.fi.

Bilagor

Publicerad 06-02-2017 kl. 8.20, uppdaterad 16-08-2021 kl. 9.20