Gå till innehållet

Fluorerade växthusgaser

Aktuellt

  • Användningen av F-gaser med särskilt kraftig växthuseffekt (GWP-faktor minst 2500) i service och underhåll av befintliga kylanläggningar med köldmediefyllning på minst 40 t CO2-ekv. begränsas från 1.1.2020. Anvandningen av regenererade eller återvunna F-gaset i service och underhåll är emellertid tillåten till 2030.

Fluorerade växthusgaser (F-gaser) är en grupp växthusgaser som består av flera kemiska föreningar. Till dem hör fluorkolväten (HFC-föreningar), perfluorkolväten (PFC-föreningar) och svavelhexafluorid (SF6). F-gaserna används i huvudsak i kyl- och luftkonditioneringsanläggningar, i värmepumpar, i elektriska kopplingsanordningar, inom brandbekämpningen, i framställningen av cellplaster och som aerosoler och lösningsmedel.

F-gaserna har ersatt ämnen som bryter ned ozonskiktet och vars användning man har frångått i och med Montrealprotokollet i konventionen om skydd av ozonskiktet. Fluorerade växthusgaser förstör inte ozonskiktet, men verkar i atmosfären som växthusgaser som är tusentals gånger kraftigare än koldioxid.

Ny EU-förordning om fluorerade växthusgaser i kraft den 1 januari 2015 – vad förändrades?

Lagstiftningen om fluorerade växthusgaser har uppdaterats. En ny EU-förordning, som kan tillämpas direkt i alla medlemsländer, trädde i kraft den 1 januari 2015

Syftet med F-gasförordningen är att minska utsläppen av växthusgaser i enlighet med EU:s mål för minskade utsläpp.

Förordningen innehåller bland annat bestämmelser om:

  • en gradvis minskning av F-gasernas utsläppande på marknaden
  • användningsbegränsningar och förbud
  • krav på behörighet i fråga om hantering av F-gaser och kontroller av läckage i anläggningarna

På undersidorna till den här sidan berättar vi hur den nya förordningen påverkar anskaffningen av, underhållet och servicen av och marknaden för F-gaserna och de anläggningar som innehåller dessa. På sidan F-gaser i företagsverksamhet finns information om import av F-gaser.

Ordlista och begrepp förknippade med fluorerade växthusgaser: Ordlista

Förbud mot HCFC-köldmedier

HCFC-föreningar (t.ex. köldmediet R22) som försvagar ozonskiktet regleras inte av F-gasförordningen, utan med en tidigare utfärdad EU-förordning om ozon. Användningen av HFCF vid service och underhåll av kylanläggningar upphörde i slutet av 2014. Förbudet gäller också återvunna ämnen, vilket innebär att det har varit totalt förbjudet att tillsätta HFCF-föreningar i anläggningar från och med den 1 januari 2015. Gamla anläggningar får vara i bruk men man måste se till att de kontrolleras regelbundet med avseende på eventuella läckage.

Myndigheternas uppgifter i Finland gällande F-gaser

Finlands miljöcentral (SYKE) har rollen som behörig myndighet enligt EU:s F-gasförordning. SYKE samlar också på uppdrag av miljöministeriet in de data som behövs för att beräkna utsläppen av F-gaser. Med dessa data gör vi en årlig uppskattning av utsläppsmängden och utvecklingen. Uppskattningen av utsläppsmängden rapporteras till FN:s klimatkonvention och till EU-kommissionen som en del av Finlands nationella inventarierapport. För Finlands rapportering av växthusgasutsläpp svarar växthusgasinventarieenheten vid Statistikcentralen.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar behörigheten hos verksamhetsidkare och personer som utför underhåll eller service på och installerar anläggningar som innehåller F-gaser samt för behörighetsregister. Bestämmelserna om kontroll av läckage i anläggningar övervakas av NTM-centralerna och de kommunala miljöskyddsmyndigheterna samt av vissa andra myndigheter inom sina branscher.

Mer information

E-postadress för ärenden om ozon- och F-gaser: ods.f-kaasut@ymparisto.fi

Överinspektor Nufar Finel, Finlands miljöcentral (SYKE), nufar.finel@ymparisto.fi.

Bilagor

Publicerad 6.2.2017 kl. 8.20, uppdaterad 21.2.2020 kl. 9.56