F-gaser i företagsverksamhet 

Den här sidan behandlar användningen av fluorerade växthusgaser i anläggningar och produkter samt framställning, import, installation och service av dessa. F-gaserna omfattar både rena gaser och blandningar av dem.

Minskning av F-gaser

Syftet med EU:s F-gasförordning är att skydda klimatet och miljön genom att minska utsläppen av fluorerade växthusgaser. F-gasförordningen trädde i kraft i början av 2015 och innebär förändringar som är viktigt för företagen i branschen att beakta.

Det centrala styrmedlet i F-gasförordningen är en minskning, eller nedfasning, (phase down) av F-gaserna och deras utsläppande på marknaden. Till år 2030 minskar mängden (räknat som ton koldioxidekvivalenter) gradvis till 21 % av nivån inom EU åren 2009–2012.

Det här målet ska uppnås dels med förbud, begränsningar och kvotsystem och dels genom att man övergår till gaser med en mindre klimatuppvärmningspotential. Förbuden och begränsningarna som gäller F-gaser presenteras närmare på sidan Användningsbegränsningar och förbud.

Import och kvotsystem (minst 100 t CO2-ekv. per år från länder utanför EU)

Nedfasningen (phase down) av utsläppande på marknaden av F-gaser och blandningar av dessa genomförs med ett kvotsystem. I de kvoter som fastställs i ton koldioxidekvivalenter beaktas de olika HFC-föreningarnas uppvärmande effekt på atmosfären i förhållande till koldioxidens. Mängden tillgängliga HFC-föreningar i kilogram beror sålunda på uppvärmningspotentialen – ju lägre uppvärmningspotential de HFC-föreningar man använder har, desto mer kan man importera eller framställa av dem i kilogram.

Kvotsystemet gäller företag som framställer eller introducerar på EU-marknaden minst 100 t CO2-ekv HFC-föreningar eller blandningar som innehåller dessa (kemikalier) per år. Till företag som framställer HFC‑föreningar inom EU eller importerar dem till EU (från länder utanför EU) delas kvoter ut vilkas mängd gradvis minskas. Till en början delas kvoterna ut gratis till företagen på basis av tidigare uppgifter om import och framställning. För nya aktörer reserveras också en del av kvoterna. Senare kommer man eventuellt att kräva avgifter för kvoterna. Man kan ansöka om kvoterna på förhand för följande år. Kvoterna är företagsspecifika och importören (consignee) måste vara det företag för vilket kvoten är beviljad. Det är möjligt att överföra en kvot eller en del av den till ett annat företag som verkar inom EU. En lista över företag som får överföra kvoterna (under 2021-2023) finns i komissionens genomförandebeslut 2020/1604. Då måste man anmäla om överföringen till EU-kommissionen via HFC-register. Kvotsystemet gäller mängderna HFC-föreningar som överskrider 100 t CO2-ekvivalenter per år. Exemplevis för R134a är mängden ca 70 kg. Mängden av en HFC-förening (i ton) omvandlas till CO2-ekvivalenter genom att multiplicera den med GWP-värdet, dvs. uppvärmningspot entialen. Exempelvis 500 kg R134a (GWP 1430)= 715 t CO2-ekv. EU-kommissionen ansvarar för kvotsystemet och ger närmare anvisningar om det.

Storbritannia (Brexit)

Storbritanniens utträde ur EU har förändrat landets status till ett tredje land. Efter slutet av Brexit övergångsperiod från och med den 1 januari 2021 kommer Storbritannia inte att omfattas av EU:s kvotsystem utan kommer att ha ett eget system. Mer än 100 t CO2-ekv. årlig import av F-gaser från länder utanför EU (som Storbritannien) kräver en kvot och registrering i EU:s kvotsystem. Företag som exporterar F-gaser över 100 t CO2-ekv. per år, från EU till Storbritannien, måste vara en del av Storbritanniens eget kvotsystem.

Minneslista för företag som importerar F-gaser som kemikalier mer än 100 t CO2-ekv. per år:

Före import

Efter import

 •  Rapportera till kommissionen uppgifter om importerade F-gaser (för gaser i bilagorna I och II till förordning) genom F-gasregistret 31.3. varje år. 
 •  När rapportering över 10 000 t CO2-ekv. uppgifternas riktighet måste verifieras årligen av en oberoende revisor den 30.6. förr Företaget måste behålla verifieringsrapporten i minst fem år och lämna det till kommissionen eller den ohöriga myndigheten på begäran. Exempel (pdf) i bilaga III till kommissionens verifieringshandbok.

Import av färdigt fyllda anläggningar (minst 100 t CO2-ekv. per år från länder utanför EU)

© ulla schildt

HFC-föreningar (minst 100 t CO2-ekv per år) importerade från länder utanför EU i färdigt fyllda anläggningar är också med i kvotsystemet, men man ansöker inte om kvoter för dem. Importören ska i fortsättningen med hjälp av dokument kunna visa vilken gas som har importerats inne i en anläggning och att gasen har beaktats i kvoten. Kraven har tillämpats på import sedan januari 2017.

Minneslista för importörer av kyl-, ventilations- och värmepumpsanläggningar innehållande HFC-föreningar (import på över 100 t CO2-ekv. per år)

Före import

 • Registrera dig i EU-kommissionens F-gasregistret.
 • Avtala om kvotens nyttjanderätt (authorisation) med företag som importerar eller tillverkar HFC-föreningar. Obs. rätten kan endast beviljas ett annat företag (annat FO-nummer), inte inom samma företag.
 • Se till att kvotens nyttjanderätt kan överföroas i F-gasregistret innan anläggningarna importeras. Kontrollera att tillståndet eller tillstånden täcker den importerade mängden. Kommissionens engelska guide (pdf).
 • Upprätta en försäkran om överensstämmelse som avses i Europeiska kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/879 och uppvisa den i Tullen i samband med importen av anläggningarna.  Nödvändig dokumentation ska förvaras i minst 5 år.
 • Se till att produkterna är korrekt märkta (artikel 12 i F-gasförordningen) och inkludera även informationen om fluorkolväten i bruksanvisningen. Om den GWP för F-gaser som ingår i produkterna och anläggningarna är minst 150, ska denna information även inkluderas i reklambeskrivningar. Förordning 2017/2068 gäller märkning för produkter och utrustning som innehåller F-gaser.

Efter import

 • Begär att en oberoende kontrollant bestyrker försäkran om överensstämmelse och övrig dokumentation årligen senast den 31 mars, om inte de fluorkolväten som anläggningen innehåller har släppts ut på marknaden innan anläggningen fylldes på. Dokumentationen och försäkran om överensstämmelse ska bestyrkas utan avseende på mängden importerade fluorkolväten (om mängden överstiger 100 t CO2-ekv. per år). Instruktioner och exempelformulär i kommissionens dokument (pdf).
 • Uppgifter om F-gaser som importeras i produkter och anläggningar (gaser enligt bilagorna I och II till F-gasförordningen) ska årligen rapporteras till Europeiska kommissionen via F-gasregistret. Tidsfristen för att rapportera uppgifter för föregående år är den 31 mars. Rapporteringen är obligatorisk om mängden fluorerade växthusgaser som släpps ut på marknaden är minst 500 t CO2-ekvivalent. Importens ursprung måste anges från och med 2020 och framåt.

EU-komissionen har givit närmare anvisningar för import av färdigt fyllda anläggningar och genomförandeförordning (EU) 2016/879 som gäller försäkran av överensstämmelse och dess kontroll.

Skyldigheter för andra aktiviteter

 • Exportera: Mer än 100 t CO2-ekv. export per år som kemikalie är  föremål för registerings- och rapporteringsskyldigheter. Från och med 2020 kommer också exportdestinationen att rapporteras. Raportering för föregående år måste göras årligen den 31 mars. 
 • Destruktion: Ett företag som har destuktioned minst ett ton eller 1000 t CO2-ekv. av F-gaser och gaser som anges i bilaga II, under föregående kalenderår ska raporteras till komissionen årligen senast 31.3. Företag måste vara registerade.
 • Tillverkarna av utrustning: Företag måste upprätta en försäkran om överensstämmelse för utrustning tillverkad i EU och avsedd för försäljning inom EU. Produkterna måste vara korrekt märkta. Förordning 2017/2068 gäller märkning. 
 • Användning som råvara: Företag som har använt minst 1 000 t CO2-ekv. F-gaser som råvara under föregående kalenderår ska rapporteras till komissionen senast den 31 mars varje år. Företag måste vara registrerade. En 

Importera mindre än 100 t CO2-ekv. per år

Om den totala importen som kemikalie eller i förfylld utrustning är mindre än 100 t CO2-ekv. per år behöver import inte inkluderas i kvotsystemet eller i företagets F-gasregister. Import av F-gaser i engångscylindrar är förbjudet och produkterna måste vara korrekt märkta.

Behörighet hos personal som utför installation, service och underhåll

De tidigare, före den nya förordningen erhållna behörigheterna och behörighetsvillkoren gäller fortfarande. Ett nytt innehåll i behörighetsutbildningen kommer att vara kunskap om ämnen som kan ersätta F-gaserna och om alternativ teknologi. Den här kunskapen ska också finnas tillgänglig för redan behöriga personer så att de kan komplettera sitt kunnande.

Behörighetsvillkoren gäller också elektriska brytare och kyltransportbranschen. 

Den förnyade Statrådets förordning (766/2016) om kompetenskrav för den som hanterar anordningar som innehåller fluorerade växthusgaser eller ämnen som bryter ned ozonskiktet trädde i kraft 2016.

Det finns information om inrättningar som ger behörighetsutbildning och utfärdar examina på Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) webbplats. Tukes för också ett behörighetsregister och övervakar underhållspersonalens behörighet.

Till början av sidan

Förbud mot underhåll och service med F-gaser med GWP ≥ 2500 från och med 1 januari 2020

Med förordningen förbjuds användning av F-gaser med en hög uppvärmningspotential (GWP ≥ 2500) vid service eller underhåll av kylutrustning med en fyllningsstorlek på 40 ton koldioxidekvivalenter
eller mer från och med 1 januari 2020. Regenererade eller återvunna medier får emellertid användas fram till den 31 december 2029.

Bland de vanligast använda medierna gäller förbudet t. ex. kylanläggningar som innehåller R-404a (GWP=3922) vilkas fyllning är minst 10,2 kg. Undantag från serviceförbudet tillåts för medier vars användningsändamål är landets försvar, och för anläggningar för att frysa ned produkter till temperaturer på -50 °C och lägre.

Förbuden och begränsningarna som gäller F-gaser presenteras närmare på sidan Användningsbegränsningar och förbud.

Till början av sidan

Ändringar i anläggningarnas underhåll

Utom innehavarna av anläggningar ska också serviceföretagen förvara en kopia av den bokföring som gäller anläggningens underhåll och service. Uppgifterna ska förvaras i fem år från tidpunkten för servicen. Servicebokföringen utvidgas samtidigt till att gälla lastbilar och släpfordon för kyltransport, elektriska kopplingsanordningar som innehåller svavelhexafluorid (SF6) och ORC-anläggningar.

Gränserna för läckagekontrollerna baserar sig i fortsättningen på mängderna ton CO2-ekvivalenter i stället för kilogrammängder. Kraven på läckagekontroller och servicebokföringen utvidgas till att gälla fordon för kyltransport, elektriska kopplingsanordningar (med vissa undantag, se artikel 4.1) och system med organisk Rankinecykel (ORC).

Till början av sidan

Försäljning av F-gaser och anläggningar som innehåller dessa

F-gaser och blandningar av dem får säljas för ändamål som omfattas av behörighetsvillkoren (t.ex. installations- och servicearbeten) endast till behöriga personer och företag. Säkerhets- och kemikalieverket Tukes för ett behörighetsregister och på dess webbplats får man snabbt och lätt fram uppgifterna.

Företag som säljer F-gaser och andra köldmedier måste föra bok över försäljningen av ämnena. I bokföringen ska namnet på köparen av ämnet, numret på behörighetsintyget samt det sålda ämnet och dess mängd framgå. Bokföringen ska förvaras under fem års tid och ska på begäran överlämnas till myndigheterna. Försäljningen övervakas av Finlands miljöcentral.

En på förhand fylld (icke hermetiskt sluten) anläggning som innehåller F-gaser får säljas till en slutanvändare endast om man kan visa att kylkrets installationen görs av en behörig person eller företag (t.ex. luftvärmepumpar i hem)

Till början av sidan

Rapportering

Rapportering till myndigheterna i Finland

De som använder fluorerade växthusgaser i sin verksamhet ska på begäran årligen rapportera uppgifter till Finlands miljöcentral (SYKE) om användning, import, export och förstöring av F-gaser för inventeringen av växthusgaser. SYKE ber företagen svara på en förfrågan om köldmedier i början av året, och då ska uppgifterna för det föregående kalenderåret rapporteras. Uppgifterna ska specificeras enligt köldmedium och anläggningstyp. Uppgifter samlas in om import och export av köldmedier och anläggningar som innehåller dessa, om köldmedier som använts för tillverkning, installation och service av anläggningarna samt om köldmedier som lämnats in för förstöring.

Till början av sidan

Publicerad 06-02-2017 kl. 8.46, uppdaterad 02-08-2022 kl. 14.24