Användningsbegränsningar och förbud som gäller F-gaser

@Riku Lumiaro

EU:s F-gasförordning gäller fluorerade växthusgaser (F-gaser) och blandningar som innehåller dem. Mest allmänt används de här gaserna som värmeöverförings- och köldmedier i kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanläggningar. Andra användningsområden är exempelvis aerosoler, expandering av cellplast och lösningsmedel. Allmänt använda F-gaser är exempelvis R-134a, R-404A och R-410A, men det finns också en stor mängd olika slags blandningar.

Syftet med förordningen är att minska utsläppen av F-gaser. Användningen av F-gaser begränsas i nya anläggningar, för vilka det finns ersättande alternativ.

Minskning av F-gaser (phase down)

Det centrala styrmedlet i den F-gasförordningen är en minskning av utsläppandet på marknaden av fluorkolväten, eller HFC-föreningar (ämnen i grupp 1 i bilaga I i F-gasförordningen), och deras blandningar. Till år 2030 minskar mängden HFC-föreningar (räknat som ton koldioxidekvivalenter) gradvis till 21 procent av nivån inom Europeiska unionen åren 2009–2012. I de kvoter som fastställs i ton koldioxidekvivalenter beaktas de olika HFC-föreningarnas uppvärmande effekt på atmosfären i förhållande till koldioxidens. Mängden tillgängliga HFC-föreningar i kilogram beror sålunda på uppvärmningspotentialen – ju lägre uppvärmningspotential de HFC-föreningar man använder har, desto mer kan man importera eller framställa av dem i kilogram. Minskningen genomförs genom att man gradvis delar ut en allt mindre mängd kvoter till de företag som importerar F-gaser till Europa eller framställer dem. Mer information (på finska) om import av och kvotsystem för HFC-föreningar finns på sidan Fluorerade växthusgaser i företagsverksamhet

Gradvis minskning av fluorerade växthusgaser inom Europeiska unionen till 2030
 

Bild: Gradvis minskning av fluorerade växthusgaser inom Europeiska unionen till 2030

Begränsningar och förbud

Ett sätt att uppnå målen i förordningen är förbud mot och begränsningar av användningen av F-gaser i nya produkter och anläggningar. Förbuden i den föregående F-gasförordningen, som trädde i kraft 2007, kvarstår. Dessutom kommer det nya begränsningar i sådana produkter och anläggningar för vilka alternativ med lägre uppvärmningspotential redan finns tillgängliga. Begränsningarna träder i kraft gradvis, och en del av begränsningarna och förbuden har också särskilda övergångstider. De här begränsningarna gäller nya anläggningar och påverkar inte de anläggningar som redan är i bruk. Försvarsutrustning faller utanför förbuden.

När man planerar upphandling av en ny anläggning är det viktigt att beakta serviceförbudet (närmare om detta nedan) mot särskilt kraftiga F-gaser (GWP minst 2 500) och den minskade tillgången på F-gaser i allmänhet. Man får hjälp i att reda ut alternativ av professionella inom branschen.

I förteckningen nedan finns de nya förbuden mot utsläppande på marknaden av produkter och utrustning enligt den  F-gasförordningen (EU 517/2014, förordningen om fluorerade växthusgaser) uppräknade. Mer information om andra förbud som redan är i kraft i bilaga III till F-gasförordningen.

Kyl- och frysskåp för kommersiellt bruk (hermetiskt sluten utrustning)

som innehåller HFCs med en faktor för GWP på minst 2 500

1.1.2020
som innehåller HFCs med en faktor för GWP på minst 150 1.1.2022
Stationär kylutrustning som innehåller HFCs med en faktor för GWP på minst 2 500, utom utrustning för att kyla produkter under -50ºC 1.1.2020
Centraliserade kylsystem med flera moduler för kommersiell användning med en nominell kapacitet på minst 40kW och som innehåller HFCs med en faktor för GWP på minst 150, detta gäller dock inte för den primära kylkretsen i kaskadssystem, i vilken HFCs med en faktor för GWP på mindre än 1 500 får användas 1.1.2022
Mobil luftkonditioneringsutrustning för inomhusbruk som innehåller HFCs med en faktor för GWP på minst 150 1.1.2020
Delade luftkonditioneringssystem som innehåller mindre än 3 kg HFCs och son innehåller HFCs med än faktor för GWP på minst 750 1.1.2025
Skum som innehåller HFCs med en faktor för GWP på minst 150, utom om detta krävs för att uppfylla nationella säkerhetsnormer Extruderat polystyrenskum (XPS) 1.1.2020
Andra skum 1.1.2023

Dessutom gäller fortfarande förbuden i den föregående förordningen (842/2006), bilaga III finns i sin helhet i förordningen. I relevanta fall ska faktorn för global uppvärmningspotential (GWP) för blandningar innehållande fluorerade växthusgaser beräknas i enlighet med bilaga IV så som föreskrivs i artikel 2.6.

Serviceförbud mot särskilt kraftiga F-gaser

Användningen av F-gaser med särskilt kraftig växthusgaseffekt (GWP-faktor minst 2 500) i service och underhåll av befintliga kylanläggningar med köldmediefyllning på minst 40 ton CO2-ekvivalenter begränsas från och med den 1 januari 2020. Då får man inte längre fylla på anläggningen med nytt köldmedium som omfattas av förbudet. Förbudet gäller bland de mest använda köldmedierna R404A, för vilkas del fyllnadsgränsen på 40 ton CO2-ekvivalenter motsvarar 10,2 kg köldmediefyllning (= 40 000 dividerat med GWP-värdet för R404A, 3922).

Användningen av regenererade eller återvunna F-gaser i service och underhåll är emellertid tillåten till och med den 31 december 2029 (artikel 13 i förordningen). Med regenerering avses beredning för att uppnå en standard motsvarande ett nyproducerat ämne. Gaser som återvunnits, dvs. grundligt renats av exempelvis en behörig servicefirma registrerad hos Tukes, får användas enbart av ifrågavarande firma för egna serviceobjekt eller i övrigt för objekt som tillhör det företag för vilket köldmediepartiet har tillvaratagits i samband med underhåll eller service.

Serviceförbudet bör beaktas vid planering av kommande anskaffningar av anläggningar och apparatur. För gamla anläggningars del påverkas avgörandena av livslängden och skicket samt av användningsändamålet. Det kan vara motiverat att skaffa en ny apparat eller att byta köldmedium i en befintlig anläggning exempelvis för att förbättra energieffektiviteten. Man får hjälp i att reda ut alternativ för varje apparat av professionella inom branschen.

Publicerad 16-01-2015 kl. 14.44, uppdaterad 02-08-2022 kl. 13.53