Ägarens skyldigheter i fråga om en utrustning som innehåller F-gas

För användningen av F-gaser med kraftigast växthusgaseffekt är begränsningar och förbud på väg. De presenteras på sidan Användningsbegränsningar och förbud. Användningen av fluorerade växthusgaser har ökat under de senaste åren eftersom de har ersatt förbjudna CFC- och HCFC-föreningar, såsom freoner, som förstör ozonskiktet. En annan orsak är att användningen av kyl- och luftkonditioneringsaggregat har ökat.

Anläggningar som innehåller fluorerade växthusgaser är bland annat kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsaggregat, en del släckningsutrustning, luftkonditioneringsaggregat i bilar och elektriska kopplingsanordningar.

Vad ska ägaren till en anläggning göra?

En anläggning som innehåller F-gas kräver underhåll. Genom att låta ett behörigt företag göra regelbunden service man kan försäkra sig om att anläggningen fungerar adekvat och effektivt. De kontroller som krävs kan göras i samband med den regelbundna servicen.

Innehavaren eller ägaren till en anläggning är skyldig att

 • försäkra sig om behörigheten hos den person som utför installationen, servicen eller kontrollen
 • se till att anläggningen kontrolleras med avseende på läckage med regelbundna mellanrum enligt förordningen
 • se till att en service- och kontrolldagbok förs om anläggningen

Kravet på kontroll av läckage beror på mängden F-gas som anläggningen innehåller. Men kraven på behörighet hos installatörer och sådana som utför service gäller ändå alla anläggningar oberoende av mängden gas.

I alla nya anläggningar ska det 2017 finnas en märkning om mängden köldmedium både i kilogram och i ton koldioxidekvivalenter samt om värdet på köldmediets GWP. På internet finns det flera beräknare med vilka man kan omvandla mängderna F-gaser till ton koldioxidekvivalenter. Det lönar sig att märka mängden i ton koldioxidekvivalenter också på befintliga anläggningar eftersom det underlättar justeringen av den rätta frekvensen för läckagekontroll. Det här är emellertid inte obligatoriskt.

När man planerar upphandling av en ny anläggning är det viktigt att beakta serviceförbudet (närmare om detta på sidan Användningsbegränsningar och förbud) mot särskilt kraftiga F-gaser (GWP minst 2 500) och den minskade tillgången på F-gaser i allmänhet. Man får hjälp i att reda ut alternativ av professionella inom branschen.

Läckagekontroller

Innehavaren eller ägaren av en stationär (icke-mobil) kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanläggning och -krets som innehåller F-gas samt innehavaren eller ägaren av en släckningsutrustning ska se till att anläggningen kontrolleras med en frekvens enligt bestämmelserna.

Kravet på läckagekontroll av anläggningar graderas i fortsättningen på basis av köldmediets klimatuppvärmande potential, kontrollfrekvensen påverkas alltså både av mängden köldmedium i anläggningen och av dess klimatuppvärmande potential. Gränserna för läckagekontrollerna baserar sig i fortsättningen på mängden köldmedium i anläggningen uttryckt i ton CO2-ekvivalenter i stället för i kilogram.

Mängden ton CO2-ekvivalenter räknas genom att man multiplicerar mängden F-gas (i ton, t.ex. 1 kg = 0,001 t) i anläggningen med F-gasens GWP-värde. På webben finns också beräknare med vilka man kan omvandla kilogram till ton CO2-ekvivalenter. I bilagan nedan anges kontrollfrekvensen för några vanliga F-gaser eller blandningar.

Uppvärmningspotentialen hos F-gasen i en anläggning (t CO2-ekv.) 

Normal
kontrollfrekvens

Kontrollfrekvens om anläggningen har ett läckagevarningssystem

5-50

12 mån

24 mån

50-500

6 mån

12 mån

500<

3 mån

6 måna)

a) läckagevarningssystem obligatoriskt i alla anläggningar senast 1 januari 2017

Enligt förordningen behöver man inte kontrollera hermetiskt slutna anläggningar som innehåller mindre än 10 t  CO2-ekv. F-gaser ifall anläggningen har en anmärkning om att den är hermetiskt sluten.

Skyldigheten att kontrollera läckage gäller från och med 1 januari 2015 också lastbilar och släpfordon med kylaggregat, elektriska brytare och anläggningar med organisk Rankinecykel (ORC). För anläggningar med organisk Rankinecykel finns det undantag till skyldigheterna (se artikel 4.1).

För anläggningar som förut inte har omfattats av läckagekontroll ska man inleda periodiska kontroller först efter en övergångsperiod, från och med 1 januari 2017. Det gäller anläggningar som innehåller under 3 kg, men minst 5 t CO2-ekv. F-gaser. Övergångsperioden gäller också hermetiskt slutna anläggningar på vilkas typetikett anges att anläggningen är hermetiskt sluten, och som innehåller mindre än 6 kg men minst 10 t CO2-ekv. gaser.

Läckagevarningssystem

I anläggningar som innehåller minst 500 t CO2-ekv. F-gas ska det finnas ett läckagevarningssystem som varnar innehavaren eller servicebolaget om eventuellt läckage. Systemet ska kontrolleras en gång om året. Kontrollen kan utföras i samband med övrig service av anläggningen. 500 t CO2-ekv. är exempelvis för R-134a ca 349 kg och för R-404A ca 127 kg. I tabellen i bilagan ovan finns ytterligare uppgifter för olika köldmedier.

Installation och service av anläggningar

Service och läckagekontroller av anläggningar ska utföras av ett behörigt företag eller installatör. Genom att välja en behörig person kan man försäkra sig om att användningen av anläggningen är säker i fortsättningen.

Behörighetsvillkor

Om behörighetsvillkoren finns bland annat följande bestämmelser:

 • en person eller ett företag som beställer installation, underhåll, service eller dylik tjänst av en annan person eller företag ska se till att personen eller företaget har den behörighet som uppgiften kräver.
 • F-gaser får för sådana ändamål som behörighetsvillkoren gäller enbart säljas till verksamhetsutövare som har skaffat sig den relevanta behörigheten.
 • en på förhand fylld, icke-hermetiskt sluten anläggning får säljas till en slutanvändare endast om man kan visa att kylkrets installationen görs av en behörig person (t.ex. värmepumpar i hem)

Man kan kontrollera behörigheten i Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) behörighetsregister, där det finns både register över verksamhetsutövare och behörighetsregister för montörer. Man kan söka på namn eller ort eller behörighetsklass. På Tukes webbplats finns närmare information om behörighetsvillkoren.

Service- och kontrolldagbok

Ägaren till en anläggning som omfattas av läckagekontroll ska föra bok över servicen av varje anläggning, i vilken antecknas

 • vilket köldmedium (typ) anläggningen innehåller och mängden av det (kg och CO2-ekv)
 • tillsatta och borttagna köldmedier
 • om de F-gaser som använts i anläggningen är återvunna eller regenererade, och i så fall var
 • de åtgärder som utförts på anläggningen (bl.a. resultaten av läckagekontroller) och den person som utfört dem samt numret på personens behörighetsintyg
 • ifall anläggningen är tagen ur bruk, vilka åtgärder som vidtagits för tillvaratagandet av F-gaserna och slutbehandlingen av dem

På anläggningen eller i serviceboken ska det finnas en anteckning om när anläggningen senast har kontrollerats (t.ex. en serviceetikett). Bokföringen ska på begäran visas myndigheten. Anläggningens ägare ska förvara serviceinformationen och servicefirmans kopia av informationen under minst fem års tid.

 

Publicerad 06-02-2017 kl. 11.56, uppdaterad 02-08-2022 kl. 13.55