Ozon- och F-gasförordningarna: Tillsyn och formulär

Kansi_valvontaohje_otsoni_Fkaasut.jpgSYKE har publicerat övervakningsanvisningar för tillsynsmyndigheter gällande underhållet av anordningar som innehåller fluorerade växthusgaser eller ämnen som bryter ner ozonskiktet. Fluorerade växthusgaser (F-gaser) och ämnen som bryter ner ozonskiktet används bland annat som kylämnen i luftkonditionerings- och kylanordningar. Användningen av F-gaser och ämnen som bryter ned ozonskiktet regleras genom Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1005/2009 och (EG) nr 517/2014 (mera information på sidan Fluorerade växthusgaser). I Finland har det i statsrådets förordning 766/2016 bestämts om kompetenskraven. Syftet med dessa föreskrifter är att se till att starka växthusgaser eller ämnen som bryter ner ozonskiktet inte läcker ut i atmosfären.

De tillsynsmyndigheter som övervakar efterlevnaden av förordningen är enligt miljöskyddslagens (527/2014) 23 § och 24 § ELY-centralerna, de kommunala miljövårdsmyndigheterna, hälsoskyddsmyndigheterna, de tillsynsmyndigheter som avses i lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet samt myndigheterna för livsmedelstillsyn. Myndigheterna övervakar efterlevnaden av förordningen inom sina egna verksamhetsområden vid sidan om sina övriga tillsynsuppgifter. Säkerhets- och kemikalieverket Tukes övervakar att behörighetsvillkoren iakttas.

I samband med anvisningarna för tillsynsmyndigheter publicerades även formulär för kontrollbesök. Dessa formulär gör det lättare att göra de behövliga anteckningarna under kontrollbesöket.

Anvisningarna för tillsyn och övriga uppgifter (2:a uppdaterade upplagan):

Formulär som ifylls med dator:

Formulär som kan skrivas ut som blanketter

Mer information

E-postadress för ärenden om ozon- och F-gaser: ODS.F-kaasut@syke.fi

 
Publicerad 17-07-2013 kl. 17.33, uppdaterad 02-08-2022 kl. 14.30