Avhjälpande av miljöskador

När en skada hotar, exempelvis vid en olycka, ska man i första hand gå in för att hindra miljöskador genom bekämpningsåtgärder som lämpar sig för situationen. I samband med avhjälpande av miljöskador talar man ofta om att så gott som möjligt restaurera eller återställa miljön i det tillstånd det befann sig i före skadan (ursprungligt tillstånd).

Hjälpåtgärder

Ibland är det inte möjligt eller ytterst besvärligt att ta till aktiva åtgärder. I det här fallet kan det kostnadseffektivaste alternativet vara att låta miljön återhämta sig naturligt och då räcker det att man följer tillståndet och försäkrar sig om att det återställs och hindrar eventuella ytterligare skador.  I vissa betydande skadefall kan orsakaren åläggas att ersätta miljöns försämrade tillstånd exempelvis genom att skydda ett motsvarande område på annat håll (kompletterande hjälpåtgärder) och vid behov kompensera de tillfälliga förlusterna för naturresursen (kompenserande hjälpåtgärder).

Etapper i avhjälpandet

Som avhjälpande av miljöskador i vid bemärkelse kan man förstå alla åtgärder från upptäckten av en skada tills ett saneringsresultat nåtts.  Processen beror på skadeobjektet och orsakaren och på hur betydande skadan är, men man kan urskilja följande huvudetapper:

  • Anmälan om skadan eller hot om skada till tillsynsmyndigheten och eventuella avvärjningsåtgärder.
  • Bedömning av skadorna och deras betydelse (inriktning, skadliga ämnen, konsekvenser för naturen och vattnet osv.) med hjälp av undersökningar och experter.
  • Beredning av en avhjälpningsplan i samarbete med olika instanser och hörande av de nödvändiga instanserna.
  • Godkännande av planen eller fastställande av saneringar.
  • Genomförande och uppföljning
  • Beslut om att hjälpåtgärderna ska upphöra

Lagstiftning kring avhjälpande

För att avhjälpa miljöskador tillämpas den så kallade miljöansvarslagen (383/2009), dvs. lagen om avhjälpande av vissa miljöskador, samt olika miljölagar beroende på skadeobjektet eller den verksamhet som skadan orsakat. Den behöriga myndigheten beror på den lag som tillämpas, men gemensamt för dessa lagar är orsakarens ansvar för miljöskadan.

Betydande miljöskador

Miljöansvarslagen tillämpas bara på miljöskador som fyller kriterierna för en betydande miljöskada. Med en betydande miljöskada avses betydande skadliga verkningar på skyddade arter och naturtyper samt på vatten och mark. Graden av betydelse påverkas av bland annat skadans omfattning, antalet arter och deras betydelse, återhämtningstiden och exempelvis konsekvenserna för naturresursfunktionerna eller människans hälsa. Lagen gäller också skador som orsakats av genetiskt modifierade organismer.

I fråga om betydande miljöskador avses med avhjälpande att man avhjälper en skada på en naturresurs eller den tjänst den producerar. I det fallet kan man kräva särskilda kompletterande åtgärder såsom skydd av kompenserande områden eller kompenserande avhjälpande åtgärder såsom tillfällig utplantering av fisk.

Den behöriga myndigheten och noggrannare bestämmelser fastställs enligt de ifrågavarande lagarna. När det gäller sanering tillämpar man emellertid på förorenad mark och grundvatten endast 14 kap. i miljöskyddslagen.

Publicerad 29-11-2013 kl. 15.49, uppdaterad 05-06-2020 kl. 12.48