Avfall och avfallshantering

Målet med avfallspolitiken är att främja ett hållbart utnyttjande av naturtillgångarna samt att säkerställa att avfallet inte förorsakar olägenheter för hälsa och miljö. Finlands och EU:s avfallspolitik grundar sig på följande principer:

  • Undvikande: Uppkomsten av avfall och avfallets skadlighet minskas och undviks i möjligaste mån.
  • Förstöraren betalar: Den som producerar avfallet står för alla kostnader för avfallshanteringen.
  • Producentansvar: Beträffande vissa produkter är det produktens tillverkare eller importör som svarar för avfallshanteringen, i stället för den som producerar avfallet.
  • Försiktighet: Man förutser riskerna med avfallet och avfallshanteringen.
  • Närhet: Avfallet hanteras på så kort avstånd som möjligt från den plats där avfallet uppstår.
  • Självförsörjning: Europeiska gemenskapen och varje medlemsstat är självförsörjande i fråga om avfallshantering.

De grundläggande principerna har införts i Finlands avfallslagstiftning.

Prioritetsordningen styr avfallshanteringen

Principen för avfallshanteringen bygger på den så kallade prioritetsordningen.

  • I första hand ska man försöka undvika uppkomsten av avfall.
  • Om det uppkommer avfall ska det förberedas för återanvändning.
  • Om återanvändning inte är möjligt ska avfallet i första hand återvinnas som material och i andra hand utnyttjas som energi.
  • Avfall får endast deponeras på en avstjälpningsplats det inte är tekniskt eller ekonomiskt möjligt att återvinna det.

Ytterligare information

Miljöråd Riitta Levinen, miljöministeriet, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn 0295 250 162
Publicerad 21-08-2013 kl. 10.15, uppdaterad 01-10-2020 kl. 14.47
Utgivare: