Utvinningsavfall

I samband med utvinning uppkommer ytjord, lösjord, gråberg och anrikningssand som klassificeras som utvinningsavfall när de inte längre används.

År 2017 utgjorde utvinningsavfallet ca 76 procent av allt avfall som uppkommer i vårt land. Största delen av utvinningsavfallet deponeras i olika upplag, högar och bassänger inom utmålet.

Hanteringen av avfall från utvinningsindustrin regleras genom författningar som baserar sig på Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG (EUR-Lex) om hantering av avfall från utvinningsindustrin. Direktivet har genomförts i den finska lagstiftningen genom olika författningar, främst miljöskyddslagen 527/2014 (Finlex) och marktäktslagen 555/1981 (Finlex). Andra centrala författningar är:

  • Avfallslagen 646/2011 (Finlex)
  • Räddningslagen 379/2011 (Finlex)
  • Statsrådets förordning om miljöskydd 713/2014 (Finlex)
  • Statsrådets förordning om avfall 179/2012 (Finlex)
  • Statsrådets förordning om utvinningsavfall 190/2013 (Finlex)
  • Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om marktäkt 382/2008 (Finlex)
  • Kommissionens genomförandebeslut om fastställande av tekniska riktlinjer för inspektioner i enlighet med artikel 17 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/EG. EU 2020/248 (EUR-Lex)

Klassificering av utvinningsavfall och deponier för utvinningsavfall

Utvinningsavfall klassificeras som inert, icke-farligt eller farligt avfall. Grunderna för klassificeringen finns i avfallslagen och avfallsförordningen samt i statsrådets förordning om utvinningsavfall. Det finns också en nationell handledning för klassificering av utvinningsavfall som inert avfall.

En deponi för utvinningsavfall kan vara en deponi för utvinningsavfall som medför risk för storolycka eller ett annat slag av deponi för utvinningsavfall. Klassificeringen som en deponi för utvinningsavfall som medför risk för storolycka görs i enlighet med bilaga 2 till statsrådets förordning om utvinningsavfall.

Plan för hantering av utvinningsavfall

En plan för hantering av utvinningsavfall ska utarbetas för tillståndspliktig utvinning eller anmälningspliktig utvinning som hänför sig till verksamhet av försöksnatur, och som ger upphov till utvinningsavfall. En plan för hantering av utvinningsavfall ska också utarbetas för utvinningsavfall som uppkommer i samband med marktäkt. När det gäller marktäkt ska planen för hantering av utvinningsavfall utarbetas för tillståndspliktig verksamhet.

Närmare bestämmelser om kraven på innehållet i planen för hantering av utvinningsavfall finns i statsrådets förordning om utvinningsavfall (4 §).

Stängda och övergivna deponier för utvinningsavfall i Finland

I enlighet med artikel 20 i direktiv 2006/21/EG om hantering av avfall från utvinningsindustrin ska de avfallsanläggningar som stängts eller övergivits och som förorsakar allvarliga negativa miljöeffekter eller kan bli allvarliga hot mot miljön inventeras, och inventeringarna ska göras tillgängliga för allmänheten.

År 2012 gjordes en inventering av de stängda eller övergivna deponier för utvinningsavfall i Finland som förorsakar allvarliga negativa miljöeffekter eller kan bli allvarliga hot mot miljön, och inventeringen offentliggjordes på det sätt som direktivet förutsätter. Inventeringen baserade sig på projektet KAJAK I, som genomfördes 2011–2013. I projektets slutrapport behandlades behoven av fortsatta åtgärder för deponierna för utvinningsavfall i anslutning till 30 gruvor. Behoven utreddes närmare i projektet KAJAK II. I och med projekten KAJAK I och II har de områden som orsakar förorening eller risk för förorening inventerats och prioriterats på basis av bakgrundsmaterial och miljökonsekvenser. Härnäst ska man göra noggrannare undersökningar av miljön vid deponierna, utreda vilka iståndsättningsalternativen är och vad arbetet kostar samt fatta beslut om de områden som ska iståndsättas. På basis av KAJAK II-projektet bör närmare miljöundersökningar göras i 19 gruvområden.

Inventeringen från 2012 uppdaterades den 9 januari 2020. Den uppdaterade inventeringen omfattar 31 gruvområden med 42 deponier för utvinningsavfall.

Inom ramen för projektet KAJAK III (2018–2020) har det utarbetats en anvisning och en verksamhetsmodell för närmare undersökningar av deponierna för utvinningsavfall och för bedömning av behovet av iståndsättning.

Ansvaret för uppgifter som hänför sig till noggrannare undersökningar av stängda eller övergivna deponier för utvinningsavfall som orsakar allvarlig förorening av miljön eller risk för sådan samt tillhörande riskhanteringsåtgärder och iståndsättning har inom staten koncentrerats till NTM-centralen i Birkaland. Mer information om KAJAK-projektet vid NTM-centralen i Birkaland finns på webbplatsen maaperakuntoon.fi.

Mer information

Specialsakkunnig Nina Lehtosalo, miljöministeriet, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn. 0295 250 400

Specialsakkunnig Soile Nieminen, miljöministeriet, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn. 0295 250 436

Publicerad 07-11-2019 kl. 11.08, uppdaterad 06-10-2020 kl. 16.13
Utgivare: