Intensifierade insatser för återvinning av avfall och cirkulär ekonomi – miljöministeriet reviderar avfallslagstiftningen

Pressmeddelande 14.2.2019 kl. 14.39

Miljöministeriet börjar se över avfallslagstiftningen. Avsikten är att uppnå de ambitiösa målen för återvinning av kommunalt avfall och se till att Finland blir ett av de främsta länderna i EU inom återvinning. För avfallsproducenter innebär detta fler möjligheter – och skyldigheter – när det gäller separat insamling av avfall.

Revideringen bygger på ändringar av olika EU-direktiv: avfallsdirektivet, direktivet om förpackningar och förpackningsavfall, direktivet om uttjänta fordon, direktivet om batterier och ackumulatorer och direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning. Ändringarna ska genomföras i Finland senast den 5 juli 2020.

”Allas insatser behövs för att de nya återvinningsmålen ska kunna nås. Finlands ställning som föregångare inom cirkulär ekonomi förutsätter att vi föregår med gott exempel när det gäller att främja återvinning och utveckla avfallshanteringen. På detta sätt sätter vi fart på den cirkulära ekonomin, samtidigt som vi sparar naturresurser och begränsar klimatförändringen”, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Insatser för ökad materialåtervinning

Återvinningsgrad_och_mål_för_kommunalt_avfall_556.gif

Sammanlagt 50 procent av det kommunala avfallet ska återvinnas 2020, 55 procent 2025, 60 procent 2030 och 65 procent 2035. Den nuvarande återvinningsgraden (2017) är 41 procent. Återvinningsgraden kan höjas speciellt genom ökad återvinning av bioavfall och plast, men också t.ex. papp och kartong.

Också målen för återvinning av förpackningsavfall höjs: 65 procent av allt förpackningsavfall ska återvinnas före 2025 och 70 procent före 2030. Dessutom har det ställts olika återvinningsmål för olika slags förpackningsmaterial. Mest utmanande för Finland är de mål som ställts för plast- och träförpackningsavfall, eftersom återvinningen bör mer än fördubblas före 2030.

I praktiken bör den separata insamlingen av alla avfallsfraktioner utvidgas, särskilt den insamling som sker vid fastigheter. Separat insamling av textilavfall inleds senast 2025.

Avfallsmängden bör minska, återanvändningen öka

I synnerhet mängden livsmedelsavfall (matavfall) bör minskas. Utvecklingen när det gäller mängden livsmedelsavfall kommer att följas upp allt mer systematiskt. Finland har också för avsikt att ta fram smidigare förfaranden för att fastställa att vissa ämnen eller föremål inte längre utgör avfall. Detta ger verksamhetsutövare bättre möjligheter att ta till vara sådant material som tidigare har betraktats som avfall.

Tanken är att producentansvarssystemet* i allt högre grad ska stödja en hållbar produktutveckling. De producentansvarsavgifter** som producentsammanslutningarna tar ut av producenterna ska graderas så att de beaktar möjligheten att återvinna, reparera och återanvända produkterna.

Miljöministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram förslag till centrala riktlinjer för de behövliga lagändringarna. Arbetsgruppens mandatperiod går ut den 30 juni 2019.

Mer information:

Riitta Levinen, miljöråd, tfn 0295 250 162, fornamn.efternamn@ym.fi

Sirje Stén, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 250 276, fornamn.efternamn@ym.fi

* Producentansvar avser produkttillverkarnas och importörernas skyldighet att ordna och stå för kostnaderna för avfallshantering för produkterna när de tas ur bruk.

** En producentsammanslutning får de medel som behövs för återvinning och avfallshantering av de produkter som omfattas av producentansvaret av de producentansvarsavgifter som betalas i samband med nya produkter. Med dessa medel ordnas de återvinnings- och avfallshanteringstjänster som krävs när det gäller producentansvar.


Utgivare: