Myndigheternas uppgifter inom avfallshanteringen

Miljöministeriet deltar i beredningen av avfallspolitiken i Finland och Europeiska unionen, likaså i den globala avfallspolitiken. Den nationella lagstiftningen bereds på basis av internationella konventioner och EU-lagstiftning. Miljöministeriet styr, utvecklar och följer upp tillämpningen och tolkningen av avfallslagen i förvaltningen som lyder under ministeriet. Förutom i undantagsfall tar miljöministeriet inte ställning till enskilda problem om tillämpningen av lagen.

Regionförvaltningsverken beviljar miljötillstånd åt viktiga avfallsanläggningar såsom avstjälpningsplatser, förbränningsanläggningar, anläggningar för hantering av farligt avfall samt stora anläggningar för återvinning och slutbehandling av vanligt avfall.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna styr och övervakar kommunernas och företagens avfallshantering. De kontrollerar att miljötillstånden efterlevs och bereder regionala planer för avfallshantering. Närings-, trafik- och miljöcentralerna godkänner också yrkesmässiga avfallstransportörer och avfallsmäklare till avfallshanteringsregistret.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland övervakar producentansvaret inom avfallshanteringen på rikstäckande nivå. Producentansvaret gäller skrotdäck, returpapper, förpackningsavfall, skrotfordon, el- och elektronikskrot samt ackumulatorer och batterier.

Finlands miljöcentral övervakar de internationella avfallstransporterna och är det kontaktorgan som avses i förordningen om transport av avfall.

Säkerhets- och kemikalieverket (TUKES) kontrollerar i enlighet med lag 387/2013 efterlevnaden av de produktkrav som gäller elektrisk och elektronisk utrustning, med undantag av utrustning för hälso- och sjukvård, samt efterlevnaden av de produktkrav som anges för batterier och ackumulatorer i statsrådets förordning 422/2008 och de produktkrav som anges för förpackningar i statsrådets förordning 518/2014.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) kontrollerar i enlighet med lag 629/2010 efterlevnaden av de produktkrav som gäller elektrisk och elektronisk utrustning för hälso- och sjukvård.

Kommunerna ansvarar för hanteringen av hushållsavfall. I många kommuner har denna verksamhet överlåtits till ett regionalt avfallsbolag som i praktiken sköter flera av kommunens uppgifter, t.ex. sådant som rör avfallstransporter, avstjälpningsplatser, komposteringsanläggningar, förbränningsanläggningar och avfallsrådgivning. Den kommunala avfallshanteringsmyndigheten svarar för kommunens myndighetsuppgifter beträffande avfallshanteringen, som att fastställa den kommunala avfallstaxan och besluta om avfallshanteringssystemet. Om det regionala avfallsbolaget är gemensamt för flera kommuner ska dessa kommuner också bilda ett gemensamt organ som sköter myndighetsuppgifterna.

Den kommunala miljövårdsmyndighetens verksamhetsområde kan bestå av en eller flera kommuner. Den beviljar miljötillstånd för småskalig avfallshanteringsverksamhet, t.ex. små lager för farligt avfall och lagring av skrotfordon. Den kommunala miljövårdsmyndigheten tar också emot den yrkesmässiga avfallsinsamlarens anmälan till avfallshanteringsregistret. Myndigheten övervakar att företag och privatpersoner följer avfallslagen bl.a. i fråga om skyldigheten att ansluta sig till ordnad avfallshantering, nedskräpningsförbudet och behörig insamling av avfall.

Publicerad 21-08-2013 kl. 12.48, uppdaterad 02-10-2020 kl. 10.50
Utgivare: