Producentansvar inom avfallshanteringen

Aktuellt

Företag som godkänts för anteckning i producentregister

På den bifogade listan finns producenter och producentsammanslutningar som godkänts för anteckning i producentregistret vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland (NTM-centralen). Listan innehåller också länkar till producentsammanslutningarnas webbsidor med information om medlemmarna.

Vad betyder producentansvar?

Med producentansvar avses skyldigheten för en producent att se till att det ordnas återanvändning och återvinning av de produkter producenten släpper ut på marknaden samt återanvändning eller återvinning och annan avfallshantering av avfallet från dem, samt att sörja för de kostnader som detta orsakar. Producenterna kan fullgöra sina skyldigheter antingen ensamma eller tillsammans med hjälp av en s.k. producentsammanslutning. Skyldigheterna varierar beroende på typen av avfall.

Producentansvaret omfattar följande produkter:

 • däck till motordrivna och andra fordon och anordningar
 • personbilar, paketbilar och andra liknande fordon,
 • tidningar, tidskrifter, kontorspapper och andra liknande pappersprodukter,
 • förpackningar samt
 • elektriska och elektroniska produkter
 • batterier och ackumulatorer, inklusive batterier och ackumulatorer som ingår i elektriska och elektroniska produkter, fordon eller andra produkter.

Producenter är

 • den som yrkesmässigt tillverkar, importerar eller regummerar däck eller den som importerar däckförsedda fordon eller anordningar,
 • den som tillverkar eller yrkesmässigt importerar fordon eller för in fordonen i landet i den inhemska användarens namn,
 • den som yrkesmässigt tillverkar eller importerar papper som används för tillverkning av pappersprodukterna eller den som importerar de trycta pappersprodukterna,
 • den som yrkesmässigt förpackar produkter eller den som yrkesmässigt importerar förpackade produkter, om omsättningen av verksamheten överstiger 1 000 000 euro samt,
 • den som tillverkar eller importerar elektriska och elektroniska produkter eller sådana försäljare som säljer produkter under eget varumärke,
 • den som släpper ut batterierna eller ackumulatorerna på marknaden.

NTM-centralen i Birkaland är riksomfattande myndighet för frågor som gäller producentansvaret i Finland.

Hur kan producentansvaret skötas?

 Producenten ska sköta producentansvaret på något av följande sätt:

 • Ansluta sig till en producentsammanslutning. Då överförs producentansvaret till producentsammanslutningen som sköter de lagstadgade producentansvarsskyldigheterna för producenten.
 • Genom att själv ordna avfallshantering för de produkter som producenten släppt ut på marknaden och lämna in en ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret till NTM-centralen i Birkaland. Endast en sådan producent kan godkännas för anteckning i producentregistret som på egen bekostnad tar hand om avfallshanteringen för sina produkter, såsom organisering av insamlingsnät, och vars verksamhet även i övrigt uppfyller kraven i avfallslagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. (Se länken "Ansökan till producentregistret" i högra spalten)
 • Genom att etablera en producentsammanslutning tillsammans med andra producenter

Om företaget har producentansvar inom flera producentansvarsområden (t.ex. elektriska och elektroniska produkter och förpackningar) ska producentansvaret skötas separat för varje område.

NTM-centralen i Birkaland är nationell myndighet

NTM-centralen i Birkaland är tillsynsmyndighet för producentansvaret i hela Finland med undantag för Åland. NTM-centralen i Birkaland sköter inte miljötillståndsärenden, utan de sköts av kommunerna och regionförvaltningsverken i respektive region.

NTM-centralen i Birkaland godkänner också retursystem för dryckesförpackningar i hela landet med undantag för Åland. Mer information finns bakom länken "Retursystem för dryckesförpackningar" till vänster.

Publicerad 10.9.2013 kl. 10.22, uppdaterad 3.10.2014 kl. 11.11