Gå till innehållet

Avtal mellan miljösektorn och staten effektiviserar insamlingen och återvinningen av oljeavfall

Pressmeddelande 7.3.2019 kl. 9.57

Miljöministeriet och Miljöindustrin och -tjänster YTP rf informerar

Miljöindustrin och -tjänster YTP rf och miljöministeriet ingick i dag ett Green deal-avtal om utveckling av den riksomfattande oljeavfallshanteringen. Avtalet kommer att fogas till det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling. Målet är att effektivisera insamlingen av oljeavfall i hela Finland och att öka återvinningen av avfallet. Oljeavfall är farligt avfall som kan orsaka förorening av mark, ytvatten eller grundvatten om det kommer ut i naturen. Vid olaglig förbränning av oljeavfall frigörs skadliga ämnen och föreningar samt mikropartiklar.

”Målet för avtalet mellan staten och miljösektorn är att en så stor del av oljeavfallet som möjligt samlas in och styrs i första hand till materialåtervinning. På så sätt kan man förebygga och minska olägenheterna för hälsa och miljö. Ökad återvinning av oljeavfall är också ett viktigt sätt att främja cirkulär ekonomi”, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Åren 2010–2016 hanterades cirka 36 000 ton oljeavfall per år, och återvinningens andel inom oljeavfallshanteringen var i genomsnitt 74 procent. Det nya avtalet syftar till att den genomsnittliga mängden hanterat oljeavfall håller sig minst på samma nivå och att återvinningens andel är minst 80 procent från och med 2020.

”Avtalet innebär att återvinningen av oljeavfall främjas med marknadsmässiga metoder. Avtalet ersätter det tidigare systemet, som baserar sig på ett avtal om ensamrätt. Ur ansvarsfulla företags och näringslivets synvinkel är det positivt att statsmakten är beredd att förbinda sig till frivilliga åtaganden som ett alternativ till normer och författningar”, konstaterar verkställande direktör Otto Lehtipuu.

Till exempel reparationsverkstäder för motorfordon och arbetsmaskiner samt jordbruket, industrin, fartyg och hushåll producerar oljeavfall i form av kasserade smörjmedel. Genom rengöring och genom att hålla olika slags oljeavfall åtskilda är det möjligt att återvinna oljeavfallet till råvara för nytt smörjmedel. Green deal-avtalet har som mål att oljeavfall samlas in och styrs i första hand till materialåtervinning. Målet är också att minska energiåtervinningen av oljeavfall.

Företag och föreningar med i avtalet

Enskilda företag och föreningar kan ansluta sig till avtalet genom att ingå ett eget åtagande på webbplatsen sitoumus2050.fi. Genom åtagandena förbinder sig företagen och föreningarna att främja uppnåendet av de gemensamma målen. I åtagandena fastställer företagen åtgärder som lämpar sig för deras verksamhet och bransch och som de vidtar för att utveckla oljeavfallshanteringen. Föreningarna förbinder sig å sin sida att främja utvecklingen av oljeavfallshanteringen i sin bransch.

”Vi hoppas att företag och föreningar från olika branscher går med i avtalet. Utvecklingen av oljeavfallshanteringen förutsätter brett deltagande och samarbete”, konstaterar Tiilikainen.

Miljöindustrin och -tjänster YTP rf uppmuntrar och tillråder sina medlemsföretag att gå med i avtalet. Föreningen ökar också medvetenheten om hållbar oljeavfallshantering. Staten utvecklar uppföljningen av oljeavfallshanteringen och informerar myndigheterna om tillsynen över hanteringen. Som bäst bereds också en tidsbegränsad statlig stödordning som ska stödja insamlingen av oljeavfall. Avtalsparterna följer tillsammans upp såväl åtagandena som uppnåendet av målen och vidareutvecklar avtalet. Även en gemensam informationskampanj är under beredning.

”För att målen för avtalet ska kunna nås är det viktigt att så många företag och föreningar som möjligt deltar i utvecklingen av oljeavfallshanteringen genom ett eget åtagande. YTP tillråder och uppmuntrar sina medlemsföretag att ingå egna åtaganden, och flera av företagen har redan nu meddelat att de kommer att göra det”, berättar Lehtipuu.

Mer information om Green deal-avtal:

Ytterligare information:

Miljöministeriet
Eini Lemmelä, sakkunnig, tfn 050 522 6868
Leena-Kaisa Piekkari, sakkunnig, tfn 050 320 1114

Miljöindustrin och -tjänster YTP rf
Otto Lehtipuu, verkställande direktör, tfn 040 862 201


Utgivare: