Miljöministeriet förbereder ett Green deal-avtal om oljeavfallshantering

Pressmeddelande 5.6.2018 kl. 13.28

Miljöministeriet förbereder ett s.k. Green deal-avtal med tanke på oljeavfallshanteringen. Enligt en färsk rapport kan oljeavfallshanteringen bäst organiseras genom ett Green deal-avtal, om man ser till de tre alternativ som studerats.

I rapporten jämfördes följande alternativ: att utveckla den riksomfattande oljeavfallshanteringen, att upprätthålla ett system som baserar sig på producentansvar och att övergå till ett system som fungerar på marknadsvillkor. I rapporten föreslås att insamlingen och behandlingen av oljeavfall ska ske på marknadsvillkor. Miljöministeriet kan ingå ett Green deal-avtal t.ex. med föreningar som representerar aktörer som samlar in oljeavfall eller producerar smörjoljor. Kommunen ska fortsättningsvis ta emot oljeavfall som uppkommer i hemmen och i rimliga mängder inom jord- och skogsbruket.

Green deal är ett frivilligt avtal mellan staten och näringslivet som syftar till att främja målen för hållbar utveckling. Enskilda aktörer, t.ex. aktörer som samlar in oljeavfall, kan ansluta sig till avtalet genom att ingå ett åtagande. Green deal möjliggör överenskommelser med flera aktörer på ett sätt som lättar upp den administrativa bördan för myndigheterna.

Den riksomfattande hanteringen av avfall i form av smörjoljor har baserat sig på avtal som miljöministeriet efter konkurrensutsättning ingått med en enskild aktör som behandlar oljeavfall. Miljöministeriet har inte ingått något nytt avtal efter att det föregående avtalet upphörde i slutet av 2017. Systemet har på många sätt upplevts vara fungerande men samtidigt administrativt tungrott, och därför har funktionen och utvecklingsbehoven nu utretts.

Den riksomfattande oljeavfallshanteringen har huvudsakligen omfattat de förbrukade smörjoljor och smörjmedel som uppkommit inom företagsverksamhet. Omkring 30 000 ton har årligen samlats in.

Målet med Green deal-avtalet är att effektivisera insamlingen och återvinningen av oljeavfall.

Mer information:

Jenni Lehtonen, expert, tfn 0295 250 066, fornamn.efternamn@ym.fi

Else Peuranen, konsultativ tjänsteman,tfn 0295 250 225, fornamn.efternamn@ym.fi


Utgivare: