EMAS-systemet i praktiken

LogoEmas.jpgEMAS (the Eco-Management and Audit Scheme) är ett frivilligt miljöledningssystem för alla företag och organisationer. Ett miljöledningssystem är ett instrument som organisationer kan använda i sin miljöledning för att identifiera den direkta och indirekta miljöpåverkan av sin verksamhet, sina produkter och sina tjänster. Systemet hjälper också organisationer att verka systematiskt för att minska olika typer av utsläpp och avfall samt konsumtionen av energi och naturresurser. Målinriktat arbete med dessa frågor leder till att verksamheten minskar både sina miljökonsekvenser och kostnader.

EMAS-systemet grundar sig på EU-förordning (EG) nr 1221/2009. Det består av ett miljöledningssystem som uppfyller kraven i den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001 och en miljörapport, dvs. en EMAS-redovisning.

EMAS-organisationerna förbinder sig att

 • efterleva miljölagstiftningen
 • ständigt förbättra miljöprestanda
 • offentliggöra information om sitt miljöarbete.

Öppenhet och rapportering av miljöinformation är en central del av EMAS. Informationen i en EMAS‑redovisning är alltid godkänd och lämpar sig därför väl för en trovärdig kommunikation med intressenterna. EMAS tar även fasta på de anställdas aktiva engagemang när det gäller att uppnå miljömålen.

En EMAS-organisation får använda EMAS-certifikatet och EMAS-logotypen i sin kommunikation.

Företag och organisationer som verkar inom EU och EES kan bli registrerade i EMAS-systemet, och även organisationer belägna utanför EU kan ansluta sig på vissa villkor. En organisation med anläggningar i flera EU-länder kan ansöka om gemensam registrering av anläggningarna i det EU-land där organisationen har sitt säte eller där ledningen av koncernens EMAS-registrering sker.

Så här införs EMAS

EMAS-ISO14001_ruotsi.jpg

Stegen mot EMAS

 • Organisationen känner till hur dess verksamhet direkt och indirekt påverkar miljön (inledande miljöutredning).
 • Organisationen gör en utfästelse att i sin miljöpolicy ständigt förbättra miljöprestanda och efterleva miljölagstiftningen.
 • Organisationens miljöprogram innehåller de övergripande och detaljerade målen samt anger vilka åtgärder som behövs för att uppnå målen så att miljöprestanda förbättras.
 • Organisationen har ett fungerande miljöledningssystem för att genomföra miljöprogrammet.
 • Organisationen utvärderar och utvecklar sin verksamhet genom internrevision.
 • Organisationen utarbetar en miljöredovisning där intressenterna informeras om organisationens miljöarbete.
 • Organisationen ber om utomstående kontroll av att dess miljöledningssystem och miljöredovisning uppfyller villkoren i EMAS-förordningen.
 • Organisationen ansöker om registrering i EMAS hos behörigt organ.
 • Organisationen får tillgång till EMAS-certifikatet och EMAS-logotypen.
 • Organisationen genomför sitt miljöprogram och ser till att miljörapporten och de årliga uppdateringarna av den blir kontrollerade enligt en överenskommen tidtabell.

Till början av sidan

Aktörer

Organisationen utarbetar ett miljöledningssystem och en miljöredovisning.

En opartisk kvalitetsrevisor utanför organisationen, dvs. en miljökontrollant, kontrollerar att miljöledningssystemet fungerar och bestryker uppgifterna i miljörapporten. Detta ökar trovärdigheten för företagets miljöåtgärder.

I Finland är det Finlands miljöcentral som registrerar organisationer i EMAS. Även organisationer som är belägna utanför EU kan registrera sig i Finland.

Miljökontrollanternas kompetens säkerställs av mätteknikcentralen, som ackrediterar kontrollanterna i Finland. Mätteknikcentralen utövar också tillsyn över det arbete som utförs av kontrollanter som ackrediterats i andra EU-länder, om de arbetar i Finland.

Till början av sidan

Bestämmelser och riktlinjer för EMAS

En organisations miljöledningssystem genomförs i enlighet med EU-förordning (EG) nr 1221/2009 (EMAS-förordningen). I den nationella lagen om frivilligt deltagande i miljölednings- och miljörevisionsordningen (121/2011, EMAS-lagen) definieras de organ som avses i EMAS-förordningen. Lagen föreskriver också om registreringen i Finland av organisationer belägna utanför EU samt om förfaringssättet vid tillsynen av organisationer. EMAS-lagen innehåller inga krav på hur organisationer ska genomföra sitt miljöledningssystem.

Europeiska kommissionen har publicerat en handledningen om hur man ska gå tillväga för att delta i EMAS. Den innehåller praktiska anvisningar för organisationer som är intresserade av EMAS-systemet och förtydligar de villkor som ställs i EMAS-förordningen (kommissionens beslut 2013/131/EU).

För vissa ekonomiska sektorer har kommissionen utarbetat sektorspecifika referensdokument. Dessa referensdokument beskriver bl.a. bästa miljöpraxis och sektorspecifika indikatorer som skall beaktas i miljörapportering. Mera information om sektorspecifika referensdokument finns på kommissionens EMAS webbsida.

Dessutom har Europeiska kommissionen utfärdat anvisningar om registrering på koncernnivå i EU, registrering av organisationer som är belägna i tredjeländer och global registrering (kommissionens beslut 2011/832/EU). Anvisningarna kompletterar EMAS-förordningen och behandlar registrering av organisationer med flera anläggningar belägna i en eller flera länder eller utanför Europeiska unionen. Där beskrivs tillvägagångssätten för att ansöka om och bevilja registrering.

Till början av sidan

EMAS-system: struktur och funktion

 EMAS-rakennekaavio_ruotsi.jpg

Miljöledningssystem och miljöredovisning

De organisationer som deltar i EMAS genomför ett miljöledningssystem och utarbetar en miljöredovisning, som bl.a. presenterar hur organisationens betydande miljöpåverkan utvecklas. Den grundläggande informationen till redovisningen produceras av ledningssystemet. Organisationen ser till att den godkända EMAS-redovisningen offentliggörs och finns tillgänglig för intressenterna. EMAS‑villkoren framgår av EU-förordning (EG) nr 1221/2009 (EMAS-förordningen). 

En organisation som vill registrera sig i EMAS ska kontakta en ackrediterad eller licensierad miljökontrollant som konstaterats vara behörig. Kontrollanten bestyrker att anläggningens miljöledningssystem och miljöredovisning uppfyller villkoren i EMAS-förordningen.

Kontroll av miljöledningssystemet

De ackrediterade miljökontrollanterna kan vara samma organ som granskar och certifierar miljöledningssystem enligt standarden ISO 14001. Miljökontrollantens kompetens är specifik för varje verksamhetsområde. Alla miljökontrollanter som ackrediterats eller licensierats inom EU kan också verka i Finland. I Finland ackrediterade EMAS-kontrollanter är Inspecta Sertifiointi Oy och DNV Certification Oy/Ab.

Hur säkerställs kontrollantens kompetens?

I EMAS-systemet säkerställs kontrollantens kompetens av ett ackrediterings- eller licensieringsorgan som utsetts enligt EMAS-förordningen. I Finlands sköts denna uppgift av Mätteknikcentralens ackrediteringsenhet FINAS (The Finnish Accreditation Service). Kontrollanternas behörighetsområde fastställs enligt NACE-indelningen i näringsgrenar. FINAS utövar också tillsyn över det arbete som utförs av kontrollanter som ackrediterats i andra EU-länder, om de arbetar i Finland.

Registrering av organisationer

Registreringen av organisationer i EMAS sköts av behöriga organ som utsetts enligt EMAS-förordningen. I Finland är detta organ Finlands miljöcentral. Miljöcentralen tilldelar organisationen ett EMAS-certifikat och en EMAS-logotyp. Dessutom anmäler miljöcentralen de organisationer som registrerats i Finland till EU:s EMAS-register.

Efterlevnad av miljölagstiftningen och miljötillstånd

En organisation som ansöker om registrering ska uppvisa belägg på att de lagstadgade kraven som berör miljön har efterlevts. För detta ändamål kan organisationerna be om uppgifter av bland annat tillsynsmyndigheterna.

Finlands miljöcentral kontrollerar med tillsynsmyndigheterna för miljölagstiftningen att verksamheten i anläggningar i Finland följer miljölagstiftningen.

Ett miljöledningssystem underlättar diskussionen med tillståndsmyndigheterna och andra intressenter. EMAS ersätter dock inte tillstånds- och anmälningsskyldigheter inom miljöskyddet, utan kompletterar dem.

Till början av sidan

Tre steg från ISO 14001 till EMAS

Det är inte många steg från ett miljöledningssystem enligt ISO 14001-standarden till EMAS. De krav som EMAS ställer på ett miljöledningssystem stämmer överens med ISO 14001. En organisation som ansöker om registrering i EMAS behöver inte ha ett ISO 14001-certifierat miljöledningssystem.

Organisationer i EMAS publicerar en miljöredovisning på grundval av de uppgifter ledningssystemet genererar, och EMAS-förordningen innehåller en färdig ram för sammanställning av redovisningen. En miljöredovisning är ett tillförlitligt och öppet sätt att informera intressenterna om miljöarbetet. EMAS ger också organisationer tillgång till en EMAS-logotyp som de kan använda i sin kommunikation.

1. Checklista

EMAS-förordningen är till vissa delar mer detaljerad än ISO 14001. Organisationerna har redan nu ofta beaktat detta i sina miljöledningssystem.

Omfattning

ISO 14001-ordningen omfattar anläggningens eller organisationens hela verksamhet.

Efterlevnad av miljölagstiftningen

Organisationen ska ha förfaranden för att garantera att den efterlever miljölagstiftningen i sin verksamhet. Utfästelsen att följa lagstiftningen ska även ingå i organisationens miljöpolicy.

Miljöaspekterna bestäms

Miljöaspekterna bestäms så att organisationen beaktar alla miljöaspekter av sin verksamhet, sina produkter och sina tjänster samt verksamhetens direkta och indirekta miljöaspekter. Organisation fastställer kriterier för besluten om vilka aspekter som är har betydande miljöpåverkan. (Bilaga I till EMAS-förordningen)

De anställda engageras

Personalen deltar aktivt i genomförandet av miljöprogrammet och informeras fortlöpande om miljöfrågor.

Leverantörer och underleverantörer

De betydande miljöaspekterna i samband med inköpsförfarandena identifieras och beaktas i miljöledningssystemet. Organisationen har förfaranden för att försöka säkerställa att leverantörer och underleverantörer följer organisationens miljöpolicy när de fullgör kontraktet.

Revisionsfrekvens för internrevision

Längden på revisionsperioderna för de olika verksamheterna kan variera beroende på hur pass betydande verksamhetens miljöpåverkan är. Revisionsperioden är emellertid högst tre år för små organisationer, med undantag för avvikelser som beviljas på ansökan. Under denna period ska organisationens alla verksamheter revideras. (Bilaga III till EMAS-förordningen).

Förbättring av miljöprestanda

Miljöprestanda kommer att förbättras varje år.

2. Miljöredovisning

I EMAS offentliggör organisationen den viktigaste miljöinformationen i en miljöredovisning. Av redovisningen framgår miljöpolicy, miljöprogrammet, miljöledningssystemet och förbättringen av miljöprestanda och i den rapporteras om kärnindikatorerna som fastställts i förordningen.  Organisationen ska utarbeta en miljöredovisning minst vart tredje år. Små organisationer kan under vissa förutsättningar ansöka om förlängning av tidtabellen för godkännande av miljöredovisningen.  Under de mellanliggande åren uppdateras informationen. Miljöredovisningen behandlas i bilaga IV till EMAS-förordningen.

En utomstående ackrediterad eller licensierad kontrollant både kontrollerar miljöledningssystemet och godkänner miljöredovisningen och den uppdaterade informationen under mellanåren. Ett ledningssystem som redan certifierats enligt ISO 14001 (ackrediterat certifieringsorgan) beaktas vid EMAS-kontroll. På detta sätt undviker man dubbelarbete.

3. Registrering

Registrering i EMAS ska ansökas hos Finlands miljöcentral eller i samband med företagsregistrering hos behörigt organ som fastställs enligt i EMAS-förordningen. Det behöriga organet meddelar om registreringarna till EMAS-registret som upprätthålls av EU-kommissionen.  För närmare upplysningar om registrering och registreringsansökan, se våra webbsidor om EMAS-registrering. 

Till början av sidan

Mera information

Senior inspektör Pirke Suoheimo, Finlands miljöcentral, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

 

Publicerad 10-09-2013 kl. 10.59, uppdaterad 01-03-2019 kl. 12.52