EMAS-redovisning

LogoEmas.jpgDe organisationer som går med i EMAS ska offentliggöra en miljöredovisning, dvs. en rapport om organisationens miljöarbete. Redovisningen anger vilken miljöpåverkan organisationens verksamhet har, vilka miljöskyddsmål som uppställts och hur målen uppnåtts och ger en rapport om kärnindikatorerna som berör miljön. Miljörapportering ingår i den öppna dialogen med intressenterna. I EMAS-redovisningen kan organisationen även ta upp andra delområden av samhällsansvaret. Redovisningen ska alltid godkännas av en extern, ackrediterad eller licensierad miljökontrollant.

Offentliggörande av redovisningen

Syftet med en EMAS-redovisning är att ge aktuell information om organisationens miljöarbete till dem som är intresserade. Den första miljöredovisningen offentliggörs i samband med registrering. Därefter ska redovisningarna offentliggöras inom tre år från den föregående redovisningen. Under de mellanliggande åren ska organisationen offentliggöra bl.a. ändringar i miljönyckeltal. En ackrediterad miljökontrollant ska godkänna både miljöredovisningen och den uppdaterade informationen under de mellanliggande åren.Organisationen kan bifoga logotypen till sin godkända redovisning.

Redovisningen kan offentliggöras antingen i tryckt form eller elektroniskt, t.ex. som en separat fil eller i form av en webbplats. I syfte att göra informationen allmänt tillgänglig måste organisationen emellertid alltid kunna se till att även de som inte har möjlighet att skaffa den i elektronisk form får tillgång till den. Organisationen kan om den så önskar publicera redovisningen även på andra språk än originalspråket.

Små organisationer kan under vissa förutsättningar få en ny redovisning godkänd med fyra års intervall och den årliga uppdateringen av redovisningen vartannat år. Kravet är att organisationen har liten miljöpåverkan, att den inte orsakar väsentliga risker för miljön och att det inte finns planer på betydande förändringar i verksamheten. Undantag för tidtabellen för godkännandet av redovisningen söks hos Finlands miljöcentral.

Till början av sidan

Intressenternas behov

När redovisningen planeras är det bra att beakta de olika intressenternas behov. Några exempel:

Kunderna
Kunderna är en inflytelserik målgrupp som i sin upphandlingspolicy kan ställa särskilda miljökrav på leverantörerna när det gäller produkter, tjänster eller ledning.

De anställda
De anställda har intresse för sambandet mellan miljösituationen och arbetsförhållandena samt tillbud och hur dessa hanteras.

Lokalbefolkningen
Lokalbefolkningen har intresse för miljö- och hälsorisker som uppkommer i samband med produktion och transporter och de åtgärder som vidtagits för att minska och förebygga dessa.

Investerarna
Investerarna har intresse för miljöriskerna och möjligheterna i samband med produktionsprocesser, produkter och tjänster.

Miljö- och konsumentorganisationerna
Miljö- och konsumentorganisationerna har intresse för företagets eller organisationens miljöpolicy, miljöprestanda och dess utveckling samt aktuella frågor som debatteras i medierna.

Till början av sidan

Vad ska redovisningen innehålla?

Det som en redovisning åtminstone ska innehålla nämns i EMAS-förordningen (förordning (EG) nr 761/2001). Om en organisation offentliggör en redovisning som gäller flera anläggningar ska redogörelsen göra tydlig åtskillnad mellan de olika anläggningarnas betydande miljöpåverkan. De EMAS-organisationer som vill får komplettera redovisningen med andra uppgifter. Det kan t.ex. röra sig om frågor som gäller socialt ansvar och säkerhet.

Det lönar sig att redan i planeringsskedet tänka efter hur man vill använda de uppgifter som presenteras i organisationens kommunikation. Miljökontrollanten får på en och samma gång godkänna både redovisningen och sådan information i redovisningen som ska användas separat. EMAS-logotypen ”EMAS – godkänd information” får användas i samband med dessa godkända uppgifter i enlighet med kommissionens riktlinjer. (Kommissionens riktlinjer för användningen av EMAS-logotypen).

Redovisningen ska åtminstone innehålla följande uppgifter:

1. Beskrivning av verksamheten

Krav: En klar och entydig beskrivning av den EMAS-registrerade organisationen och en sammanfattning av dess verksamhet, produkter och tjänster samt, i förekommande fall, dess relation till eventuella moderorganisationer.

Syfte: Att ge en klar förståelse för organisationen och dess verksamhet, produkter och tjänster.

2. Miljöpolicy och miljöledningssystem

Krav: Organisationens miljöpolicy och en kort beskrivning av organisationens miljöledningssystem.

Syfte: Att presentera organisationens miljöpolitiska åtaganden och kortfattat beskriva hur dessa genomförs i hela organisationen.

3. Miljöaspekter

Krav: En beskrivning av alla betydande direkta och indirekta miljöaspekter som resulterar i betydande miljöpåverkan från organisationens sida och en förklaring av arten av påverkan i relation till dessa aspekter. (De avsedda direkta och indirekta miljöaspekterna och deras betydelse beskrivs närmare i bilaga VI till EMAS-förordningen och i kommissionens riktlinjer för identifiering av miljöaspekter och bedömning av deras betydelse.)

Syfte: Att ge en överskådlig bild av organisationens betydande miljöaspekter och beskriva miljöpåverkan av organisationens verksamhet, produkter och tjänster. Det viktigaste är att läsaren förstår sambandet mellan vad organisationen gör och den betydande miljöpåverkan som detta kan förorsaka.

4. Övergripande och detaljerade mål

Krav: En beskrivning av de övergripande och detaljerade miljömålen satta i relation till de betydande miljöaspekterna och den betydande miljöpåverkan.

Syfte: Att visa vad organisationen tänker göra för att förbättra sin miljöprestanda. Organisationen ska tydligt kunna visa ett samband mellan de aspektekter som den själv anser vara av störst betydelse och de planer den har på förbättringar.

5. Uppgifter om utvecklingen av utsläpp och andra miljöaspekter

Krav: En sammanfattning av tillgängliga uppgifter om organisationens miljöpåverkan i relation till dess övergripande och detaljerade mål avseende dess betydande miljöpåverkan. Sammanfattningen kan inbegripa siffror för utsläpp av föroreningar, avfallsgenerering, råvarukonsumtion, energi- och vattenanvändning, buller samt andra aspekter som anges i bilaga VI till EMAS-förordningen. Dessa uppgifter bör medge årsvisa jämförelser för att bedöma utvecklingen av organisationens miljöprestanda.

Syfte: Att redovisa organisationens miljöprestanda och hur långt organisationen har kommit för att uppnå sina övergripande och detaljerade miljömål. Vidare att visa hur organisationens miljöprestanda ändrats med tiden.

6. Uppfyllande av kraven i miljölagstiftningen

Krav: Övriga faktorer med avseende på miljöprestanda, bl.a. miljöprestanda i relation till rättsliga bestämmelser om betydande miljöpåverkan.

Syfte: Om organisationen redovisar uppgifter om sin miljöprestanda i förhållande till föreskrifter om miljöpåverkan, måste den även redovisa miljöprestanda i förhållande till de föreskrivna gränserna. Organisationen kan också ta med annan information som rör dess miljöprestanda i redovisningen, t.ex. närmare uppgifter om de investeringar som gjorts för att förbättra miljöprestanda, stöd till lokala miljögrupper och åtgärder för att främja dialog med intressenter. Organisationer kan vilja överväga att redogöra för befintliga säkerhetsplaner.

7. Meddelande om de lagstadgade kraven

Krav: Hänvisning till befintliga lagstadgade miljörelaterade krav.

Syfte: Att meddela intressegrupperna hurudana lagstadgade miljörelaterade krav eller begränsningar har ställts på organisationens verksamhet.

8. Miljökontrollant och datum

Krav: Miljökontrollantens namn och ackrediteringsnummer samt datum för godkännandet.

Syfte: Att informera om vem som har godkänt miljöredovisningen och när.

Till början av sidan

Kärnindikatorer

I EMAS-förordningen har de kärnindikatorer definierats som organisationen ska rapportera om till befintliga delar. Indikatorerna beskriver:

  • energieffektivitet
  • materialeffektivitet
  • vattenförbrukning
  • avfallsmängder
  • biologisk mångfald
  • utsläpp i luften

Av kärnindikatorerna meddelas den sammanlagda årliga tillförseln/påverkan inom ifrågavarande delområde, organisationens sammanlagda årliga produktion samt en siffra som anger förhållandet mellan dessa. Noggrannare råd om indikatorerna finns i EMAS-förordningens bilaga IV.

Till början av sidan

Närmare upplysningar om planeringen av redovisningen samt kommissionens riktlinjer

Mera information

överinspektör Pirke Suoheimo, Finlands miljöcentral, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

 

Publicerad 05-09-2013 kl. 15.47, uppdaterad 05-07-2016 kl. 14.55
Ämne: