Datasystem för den byggda miljön

Datasystemen för den byggda miljön utvecklas och upprätthålls som stöd för styrning av områdesanvändningen, planering av markanvändningen, deltagande, uppföljning och forskning. Målet är att betjäna alla aktörer inom områdesanvändningen så att också sektorer som står utanför miljöförvaltningen kan grunda sin verksamhet på systemen.

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmät, koontikuva. Kuva: Anna Strandell
Bild: Anna Strandell

Material om den byggda miljön är lätt att använda

Den nuvarande helheten av datasystem för miljöförvaltningens områdesanvändning samlar ihop och tillhandahåller riksomfattande material. Den geografiska information och statistik som produceras i samarbete mellan olika sektorer ger en mångsidig bild av den byggda miljön samt om planeringen av och beslut om områdesanvändningen. Vid styrning av markanvändningen kan man ta hjälp av elektroniska verktyg. För uppföljning i enlighet med markanvändnings- och bygglagen har man utvecklat system och material om olika ämnesområden, och de är tillgängliga via miljöministeriets förvaltningsområdens allmänna användargränssnitt.

Genom anvisningar och rådgivning stöder man kunderna att använda datasystemen. Man håller kontakt med samarbetssektorerna för att få den respons som behövs för att man ska kunna utveckla systemet och det ordnas årliga möten.

De elektroniska tjänsterna för den byggda miljön förbättras

Nya informationstjänster för livsmiljön skapas i programmet för påskyndande av elektronisk ärendehantering och demokrati (SADe-programmet). Bevakningstjänsten Tarkkailija och frågetjänsten Harava är färdiga för användning. Informations- och analystjänsten Liiteri kommer att ersätta de nuvarande datareserverna och med det nya användargränssnittet är det lättare att utnyttja och sammanställa information.

Av helheten för datasystemen för områdesanvändning bevaras användargränssnitten för lagring av planeringsuppgifter, men de förbättras.

 

Publicerad 12-12-2013 kl. 12.55, uppdaterad 08-08-2018 kl. 16.12