Hur planläggningen fortskrider

Planläggningen fortskrider i flera olika steg beroende på planens natur och betydelse.

Markanvändnings- och bygglagen (132/1999) innehåller bestämmelser om planläggning, bland annat gällande målen för områdesplaneringen, de varierande kraven på innehållet i planerna och reglerna för hur planerna ska utarbetas.

kaavoitus

Eero J.Laamanen, Miljöförvaltningens bildbank

Kommunerna utarbetar och godkänner generalplaner och detaljplaner, medan landskapsplaner utarbetas och godkänns av landskapsförbunden.

Information och delaktighet gällande planläggning

Planer färdigställs i växelverkan med de parter vars förhållanden eller intressen kan påverkas av planerna. Kommuner och landskapsförbund informerar om aktuella planläggningsprojekt på sina webbplatser, i tidningar och i planläggningsöversikten. Med informationen om planläggningen säkerställer man att intressenter ges möjlighet att följa planläggningen och påverka den. Intressenterna är de parter vars förhållanden eller intressen kan påverkas betydligt av en plan.

Ändringssökande

Planläggningsarbete innebär samordning av olika mål och intressen. Genom dialog ser man till att samordna olika perspektiv. Trots det lyckas man inte alltid nå ett slutresultat som alla parter kan godta. Om så är fallet kan en part söka ändring i beslutet om godkännandet av en plan. Besvärsrätt tillkommer alla parter, kommunmedlemmarna, vissa sammanslutningar och de statliga myndigheterna. I fråga om detaljplaneändringar som har ringa betydelse är besvärsrätten begränsad.

Publicerad 09-09-2013 kl. 10.55, uppdaterad 17-09-2013 kl. 13.49
Utgivare: