Programmet ESPON 2013

pullotusPysty2RL.jpg
© Pirjo Ferin, Miljöförvaltningens bildbank

Programmets syften och innehåll

Programmet ESPON 2013 (European Spatial Planning Observation Network) är ett forskningsprogram för det europeiska regionplanerings- och regionutvecklingsarbetet. ESPON 2013 är en fortsättning på ESPON 2006 från föregående strukturfondsperiod. Syftet med ESPON 2013 är att stödja det regionala utvecklingssamarbetet och regionalpolitiken på EU-nivå och i medlemsländerna med hjälp av forskning, datamaterial och samarbetsnätverk. Inom ramen för programmet genomförs ett antal forskningsprojekt genom samarbete mellan europeiska forskningsinstitut. Forskningsprojekten anknyter till regional utveckling, regionplanering och regionalpolitik i Europa. ESPON 2013 omfattar fyra riktlinjer för verksamheten:

  • temainriktad forskning inom regional utveckling och regionplanering
  • riktade analyser inom olika områden
  • material och indikatorer samt forskningsmetoder
  • utveckling av samarbetet, spridning och utnyttjande av forskningsdata.

Riktlinjerna har valts ut så att forskningsverksamheten ska betjäna regionplanerings- och regionutvecklingsarbetet, som fördjupas och även utvidgas till kandidatländerna, och beredningen av följande strukturfondsperiod. I samarbetet deltar alla 27 EU-medlemsländer och därutöver Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Länder som ansöker om EU-medlemskap har också möjlighet att delta i genomförandet av ESPON 2013.

Administration och finansiering

För administrationen och genomförandet av ESPON 2013 svarar:

  1. en uppföljningskommitté med representanter från kommissionen och medlemsländerna. Finlands representant kommer från arbets- och näringsministeriet och ersättaren från miljöministeriet
  2. en förvaltningsmyndighet, Luxemburgs inrikesministerium innehar fortsättningsvis uppgiften
  3. en betalningsmyndighet, Luxemburgs finansministerium innehar fortsättningsvis uppgiften
  4. en samordningsenhet, personalen som är anställd med programmedel är placerad i Luxemburg och sköter det praktiska genomförandet av programmet
  5. överstatliga projektgrupper som genomför de forskningsprojekt som finansieras
  6. ett nationellt kontaktorgan (ESPON Contact Point) som väljs av respektive medlemsland.

För Finlands del sköter Östra Finlands universitet (Karelska forskningsinstitutet) uppdraget som nationellt kontaktorgan. Dess uppgift är att sprida information om programmet, pågående forskningsprojekt och deras resultat samt arbeta för att främja samarbetet i Finland och också på ett vidare plan inom det europeiska nätverket.

EU-finansieringen av forskningsprogrammet ESPON 2013 är 34 miljoner euro under programperioden 2007–2013. Medlemsländernas finansiering uppgår till närmare 13 miljoner euro, och programmets totala budget är därmed cirka 47 miljoner euro.

Genomförande av programmet

Forskningsprogrammet ESPON 2006 slutfördes våren 2007, och inom ramen för programmet genomfördes cirka 30 separata forskningsprojekt som involverade över 100 forskningsinstitut runt om i Europa. ESPON 2013 inleddes i januari 2008. Under programperioden utlyses forskningsprojekt med anknytning till olika teman.

De finländska forskningsinstitut som har önskat delta i forskningsprojekt inom ESPON-programmet har fått nätverka med lämpliga europeiska partner och gemensamt utarbeta en ansökan för projektet.
Målet med ESPON 2013 är att forskningsprojekten ska vara konkreta och kunna utnyttjas. Sålunda ger programmets andra helhet (priority 2) aktörer inom regionplanering och regional utveckling i olika länder möjlighet att fastställa de forskningsteman de anser viktiga och delta i genomförandet av dem i samarbete med forskningsinstituten. Tanken är att i så stor utsträckning som möjligt utnyttja resultaten från ESPON 2006 och framöver även resultaten från den nya programperioden. Inom denna helhet riktas forskningen till något delområde i Europa (t.ex. Norden eller Östersjöregionen).

Mera information

Överinspektör Juha Nurmi, miljöministeriet, avdelning för den byggda miljön, tel. 040 159 8150, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Publicerad 17-09-2013 kl. 11.19, uppdaterad 17-09-2013 kl. 11.20
Utgivare: