Nordiskt regionplaneringssamarbete

auringon lasku tunturista2.jpg
© Esa Nikunen, Miljöförvaltningens bildbank

Prioriteringarna för det nordiska regionplaneringssamarbetet och dess arbetsprogram fastställs på möten för ministrarna med ansvar för regionplanering. Under de senaste åren har tyngdpunkten i samarbetet legat på hållbar utveckling inom städerna.

Programmet genomförs i huvudsak i form av samprojekt som finansieras av Nordiska ministerrådet. Överenskommelser om beredningen av ärenden för ministermötena och om genomförandet av besluten träffas på möten för de ledande planläggningsmyndigheterna (Nordiskt Planmyndighetsmöte).

Samarbetsnätverk för planläggningen

Det nordiska planläggningssamarbetet koordineras på de årliga mötena för de ledande planläggningsmyndigheterna (Nordiskt Planmyndighetsmöte), där man behandlar aktuella planläggningsfrågor samt kommer överens om samarbetsformer och projekt samt teman och förberedelser för ministermötena.

I dag samarbetar man bland annat inom samarbetsnätverk för kommunplanläggning och planjuridik, vilka samlar sakkunnigtjänstemän från alla nordiska länder till årliga temamöten. Ordförandeskapet och ansvaret för mötesförberedelserna i anslutning därtill ambulerar årligen; det finns inget sekretariat och ingen särskild finansiering för samarbetet.

Nordiska ämbetsmannakommittén för regionalpolitik (ÄK-R)

Ämbetsmannakommittén verkar under Nordiska ministerrådet för näringsliv, energi och regionalpolitik och ansvarar för främjandet av samarbetet inom regionalpolitik och regionplanering. Samarbetsformerna omfattar informationsutbyte, forsknings- och utvecklingsprojekt samt samordning av gränsöverskridande samarbete.

Verksamheten bygger på det samarbetsprogram som antagits av ministerrådet. I programmet för 2013–2016 låg fokus i synnerhet på utmaningarna i anknytning till globaliseringen och klimatförändringen samt på utveckling av dialogen inom regional utveckling och regionplanering. Regionforskningscentret Nordregio som verkar under ministerrådet har en central roll vid det praktiska genomförandet av samarbetsprogrammet.

Mera information

Nordiskt regionplaneringssamarbete, specialist Agneta Nylund, miljöministeriet, avdelningen för den byggda miljön, tfn 02952 50210, förnamn.efternamn@ym.fi

Nordiska ämbetsmannakommittén för regionalpolitik (ÄK-R), specialsakkunnig Juhana Rautiainen, miljöministeriet, avdelningen för den byggda miljön, tlf. 0295 250 143, förnamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 17-09-2013 kl. 11.59, uppdaterad 20-06-2016 kl. 15.50
Utgivare: