Internationellt samarbete

Europarådet

Europarådet är en mellanstatlig organisation med 47 medlemsstater som bl.a. framhäver kulturens, kulturarvets och landskapets betydelse i stärkandet av demokratin och de mänskliga rättigheterna. Europarådet har utarbetat tre konventioner om kulturmiljön och kulturarvet, och samtliga har satts i kraft i Finland:

 • Granadakonventionen om skydd för byggnadskulturarvet i Europa (1985)
 • Vallettakonventionen om skydd för det arkeologiska arvet (1992)
 • Europeiska landskapskonventionen, även kallad Florenskonventionen (2000)
 • Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhälle, även kallade Farokonventionen (2005).

Unesco

På Unescos världsarvslista finns synnerligen värdefulla kultur- och naturarvsobjekt som det är viktigt att bevaras för kommande generationer. Listan baserar sig på Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv från 1972. I Finland finns det för närvarande sju världsarvsobjekt:

 • Sveaborg
 • Gamla Raumo
 • Petäjävesi gamla kyrka
 • Verla träsliperi och pappfabrik
 • Sammallahdenmäki, gravrösen från bronsåldern
 • Struves meridianbåge, som består av mätpunkter som ligger inom tio stater. Sex av mätpunkterna finns i Finland, nämligen i Pyttis, Lappträsk, Korpilahti, Torneå, Övertorneå och Enontekis.
 • Kvarkens skärgård

Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet (2003) gäller även i Finland. Målet med konventionen är att värna om t.ex. den muntliga traditionen, scenkonsterna och högtider. 
 Finlands elementer på Unescos lista över mänsklighetens immateriella kulturarv är:

 • Bastutraditionen
 • Fiolspel från Kaustby
 • Nordiska klinkbåtstraditionen

Nordiskt samarbete

I Nordiska ministerrådet sorterar frågor som rör kulturmiljön och kulturlandskap i första hand under Nordisk arbetsgrupp för biologisk mångfald (NBM). NBM arbetar med frågor som rör biologisk mångfald, ekosystem och naturvård. Arbetet omfattar också nyttjande av naturen för rekreation, kulturlandskap, kulturmiljöer och ekosystemtjänster.

Finlands representanter i arbetsgruppen är Miliza Malmelin (miljöministeriet) och Henrik Jansson Forststyrelsen).

Publicerad 24-02-2016 kl. 14.44, uppdaterad 25-03-2022 kl. 8.48
Utgivare: