Metoder för vård av kulturmiljön

Att trygga kulturmiljöns framtid är allas vår gemensamma uppgift. Var och en ska enligt grundlagen (731/1999) bära ansvar för naturen och dess mångfald samt för miljön och kulturarvet. Det allmänna ska verka för att alla tillförsäkras en sund miljö och att var och en har möjlighet att påverka beslut i frågor som gäller den egna livsmiljön.

Genom att öka sakkunskapen och sörja för vården och användningen av kulturmiljön säkerställer man att värdefulla objekt bevaras för kommande generationer.

Inkoon Fagervik
© Bild: Jouko Lehmuskallio, miljöförvaltningens bildbank

Användning, skötsel och vård

För att kulturmiljön ska bevaras krävs det aktivt arbete och kontinuerlig vård. Bland annat samhälleliga strukturomvandlingar innebär utmaningar när det gäller att bevara kulturmiljön. Gammalt får ge vika för nytt i tillväxtcentrumen samtidigt som övergivna lokaler och områden förfaller på andra håll.

Fastighetsägarna ansvarar för underhållet av byggnaderna och miljön. God vård och åtgärder som vidtas i tid garanterar att kulturmiljön bevarar sitt värde. Vid renoveringar och ändringsarbeten är det viktigt att beakta objektets särdrag och det ursprungliga byggnadssättet.

Kulturmiljön ska beaktas i planläggningen

Planläggningen skapar de grundläggande förutsättningarna för byggande och vård av miljön. I planläggningen fastställs områdenas användningsändamål och mängden byggnader och deras läge, och det ställs även upp mål beträffande miljöns karaktär och egenskaper. Dessa mål konkretiseras när byggandet inleds.

I samband med planläggningen samordnas de mål som rör kulturmiljön med andra mål. Kommuninvånare och sammanslutningar har samtidigt möjlighet att påverka utvecklingen i närområdena och det sätt på vilket kulturmiljön beaktas i planeringen.

Detaljplaneringen kan skapa goda förutsättningar för vård av kulturmiljön när den befintliga miljön och byggnadsbeståndet får stå till grund för planen.

Det vanligaste sättet att skydda byggnader och ställa upp mål som hänför sig till miljövården är att skydda objekt med stöd av markanvändnings- och bygglagen, s.k. planskydd. Den kommunala planläggningsmyndigheten kan ge information om objekt som är skyddade i detalj- och generalplaner.

Lagstiftning

Information om lagar som rör kulturmiljön finns på miljöministeriets webbplats:

Ytterligare information

Miljöråd Tuija Mikkonen, Miljöministeriet, tfn +358 295 250 184, tuija.mikkonen@gov.fi

Specialsakkunnig Reko Korhonen, tfn +358 295 250 018, reko.korhonen@gov.fi

Publicerad 23-02-2016 kl. 16.26, uppdaterad 25-03-2022 kl. 7.31
Utgivare: