Understöd för vård av byggnadsarvet

NTM-centralerna beviljar understöd för vård av byggnadsarvet till ägare av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Understöden är avsedda för reparationer som bidrar till att bevara byggnadens kulturhistoriska värden. Ansökningstiden går ut den 30 november varje år. Närmare information ges av NTM-centralernas kundservice för miljöfrågor.

Andra understöd för vård av byggnadsarvet

 

Museiverkets restaureringsbidrag

Museiverket beviljar bidrag för restaurering och konservering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader av riksintresse. Bidrag beviljas i första hand för objekt som skyddats med stöd av byggnadsskyddslagen eller lagen om skyddande av byggnadsarvet eller för objekt där restaureringen förutsätter antikvarisk sakkunskap. Ansökningstiden går ut i slutet av oktober varje år.

Understöd för föreningshus

Finlands Hembygdsförbund beviljar understöd för föreningshus. Understöd beviljas för renovering av föreningshus som är avsedda för fri medborgarverksamhet. Vid utdelningen av understöd fästs det vikt både vid byggnadens kulturhistoriska värde och vid behovet av samlingslokaler för medborgarverksamheten. Omsorgsfullt upprättade reparationsplaner är en förutsättning för att understöd ska beviljas. Ansökningstiden går ut den 30 september varje år.

Understöd för miljöfostran

NTM-centralen i Mellersta Finland beviljar understöd för nationellt betydande projekt som främjar hållbar utveckling, värnande om kulturmiljöer och annan miljöfostran och miljöupplysning.

Publicerad 23.2.2016 kl. 17.40, uppdaterad 27.9.2017 kl. 12.40
Utgivare: