Understöd för vård av byggnadsarvet

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) beviljar understöd för vård av byggnadsarvet till ägare av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och till sammanslutningar som främjar vården av byggnadsarvet. Understöd kan sökas för reparationer som bidrar till bevarandet av en byggnad eller till iståndsättningen av en gårdsmiljö eller andra miljöer i en byggnads omedelbara närhet. Ansökningstiden går ut den 30 november varje år. Närmare information ges av NTM-centralernas kundservice för miljöfrågor.

Andra understöd för vård av byggnadsarvet

 

Museiverkets restaureringsbidrag

Museiverket beviljar restaureringsbidrag till ägare av objekt som skyddats med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet eller andra betydande objekt där iståndsättningen förutsätter särskild kultur- eller byggnadshistorisk sakkunskap och kompetens. Ansökningstiden går ut i slutet av oktober varje år.

Understöd för föreningshus

Understöd för renovering av föreningshus kan sökas hos Finlands Hembygdsförbund. Syftet med understöden är att bevara kulturhistoriskt värdefullt byggnadsarv i föreningshus och att möjliggöra renovering som bevarar husens särdrag, liksom även nödvändiga ändringsarbeten som förbättrar användbarheten. Understödet är i första hand avsett för nödvändiga reparationsarbeten i traditionella föreningshus i vedertagen användning. Ansökningstiden går ut den 30 september varje år.

Understöd för miljöpedagogik

NTM-centralen i Mellersta Finland beviljar understöd för nationellt betydande projekt som främjar hållbar utveckling, värnar om kulturmiljöer och även bidrar till annan miljöfostran och miljöupplysning.

Publicerad 23-02-2016 kl. 17.40, uppdaterad 17-06-2019 kl. 13.03
Utgivare: