Vindkraftsrådgivning

Voimaa tuulesta @ Sariina Vierimaa
@ Sariina Vierimaa
En riksomfattande experttjänst har inletts med tanke på handledningen av utbyggnaden av vindkraft. Tjänsten finansieras av miljöministeriet. Från och med augusti 2015 kommer tjänsten att tillhandahålla experthjälp och råd till kommuner, landskapsförbund, NTM-centraler, verksamhetsutövare och medborgare i frågor som rör såväl förfaranden som innehåll vid utbyggnad av vindkraft. 

Expert- och rådgivningstjänsten, som är placerad vid NTM-centralen i Södra Österbotten, bidrar till att förenhetliga handledningen av utbyggnaden av vindkraft. Den planläggning och miljökonsekvensbedömning och de tillståndsförfaranden som vindkraftsutbyggnaden förutsätter, och framför allt en smidig samordning av dessa, har visat sig vara mycket utmanande, eftersom det är fråga om en ny form av områdesanvändning och byggande.

Miljöministeriet ansvarar fortsättningsvis för utvecklandet av den handledning som hänför sig till planeringen av utbyggnaden av vindkraft.

Kort adress för denna sida: miljo.fi/vindkraftsradgivning

Din hem- eller semesterkommun besluter om utbyggandet av vindkraftverk samt om planläggningen av vindkraftsverkområden. Be därför om råd alltid först från kommunen!

Frågor till vindkraftsrådgivningen

Frågor, som rör innehåll och förfaranden vid planering och byggande av vindkraftverk, riktas per e-post till tuulivoimaneuvonta@ymparisto.fi

eller per telefon till:  0295 023 044

Ifall vi inte genast hinner svara på ditt telefonsamtal, ringer vi tillbaka till alla som blivit obesvarade. Du behöver alltså inte skilt lämna bud om att ringa upp!

Vanliga frågor om vindkraftsrådgivningen

Kraft ur vinden_MKB_graafi-s8.jpg
Bild: Kraft ur vinden - Byggande av vindkraft som en del av livsmiljön -broschyr © miljöministeriet
Publicerad 03-08-2015 kl. 10.45, uppdaterad 10-03-2022 kl. 13.57
Utgivare: