Sibelius hedras med ett nytt naturskyddsområde i Tavastehus

Pressmeddelande 24.8.2018 kl. 9.58
Levonkallion maisemia
Levonkallio. © Bild: Heli Jutila, Tavastehus stad

Tavastehus stad, NTM-centralen i Tavastland och miljöministeriet informerar

NTM-centralen i Tavastland har idag den 24 augusti 2018 beslutat att ett naturskyddsområde på ungefär hundra hektar ska inrättas på nationalstadsparkens område öster om Aulankosjön i Tavastehus. Under skolårens naturutflykter besökte mästerkompositören Jean Sibelius skogen i området, och den har därför fått namn efter honom (Sibeliuksen metsä).

Tavastehus stad ansökte på initiativ av miljöministeriet om finansiering för området av NTM-centralen i december 2017. Det var en del av kampanjen Min naturgåva till hundraåringen i samband med självständighetens jubileumsår. Beslutet om inrättande uppmärksammar det europeiska temaåret för kulturarv.

Det cirka 97 hektar stora skogsområdet hör till nätverket Natura 2000 och kompletterar regionens utbud av skyddsobjekt. Området har en avsevärd indirekt ekonomisk betydelse för turismen i Aulanko.

Inrättandet av det nya naturskyddsområdet hindrar inte att bland annat naturstigen, ridrutterna och skidspåren i området kring Aulankosjön fortsättningsvis kommer att kunna användas i rekreationssyfte. Den nuvarande skötsel- och nyttjandeplanen har dock preciserats så att den bättre beaktar naturskyddsområdets särdrag.

Skogen var inspirationskälla till Finlandia

I och med inrättandet av det nya naturskyddsområdet skyddas en nationellt värdefull del av landskapet och Tavastehus position som Sibelius-stad förstärks. Kompositören inspirerades av området bland annat när han tonsatte sitt magnum opus Finlandia.

Den unga Sibelius trivdes i skogen och besökte området under skolåren. Han kände till utsiktsplatsen i Aulanko och dess vyer i Runebergs och Topelius anda som öppnade sig i riktning mot det som nu blivit skyddsområde.

Från Aulankos utsiktstorn, som i dagens läge står på utsiktsplatsen, öppnar sig ett skogslandskap som bildar en unik helhet nära stadens centrum. Det nya naturskyddsområdet på Aulankosjöns östra sida kompletterar det till sitt naturvärde nationellt värdefulla Aulankoområdet.

”Jag är glad att Tavastehus ville skydda naturen i detta storslagna område, som en gång i tiden hotades av olika byggprojekt. Samtidigt räddades också en bit finländsk kulturhistoria”, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Stämningsfullt som i en skogskyrka

Kärnområden i Sibelius skog är miljön kring Käärmekallio och Levonkallio, Levonhaka och miljön kring friluftsleden som går genom området. I samma miljö öppnas det också en ny natur- och kulturstig. Ett av de centrala målen för kärnområdet är att värna om den kyrklika stämning som skapas av skogens höga träd.

I det nya naturskyddsområdet förekommer följande naturtyper: boreal naturskog, lundar, berg, kärr, rännilar, källor och strandskog. Till den mångfaldiga fågelfaunan hör bland annat fiskgjuse, slag- och kattuggla, mindre hackspett och lundsångare. Träd och buskar i området är bland annat hassel, skogslind, tibast, skogstry och olvon. Beaktansvärda växter är lungört, stinksyska, underviol, skogssallat, vårärt, trolldruva och vridmossa. Till de sällsynta svamparna i området hör den nära hotade purpurbruna jordtungan. Området lämpar sig väl för flygekorrar och fladdermöss.

Enligt Museiverkets register finns det också två fasta fornlämningar på området.

Ytterligare information:

Miljösakkunnig Heli Jutila, Tavastehus stad, tfn 03 621 3761 / 050 544 2005, fornamn.efternamn@hameenlinna.fi

Miljörådet Jukka-Pekka Flander, miljöministeriet, tfn 0295 250 064, fornamn.efternamn@ym.fi

Biträdande stadsdirektör Juha Isosuo, Tavastehus stad, tfn 03 621 2300, fornamn.efternamn@hameenlinna.fi

Överinspektör Rauni Itkonen, NTM-centralen i Tavastland, tfn 0295 025 188, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi


Utgivare: